Thường trực Huyện ủy 

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG

 

 

 

BÍ THƯ HUYỆN ỦY

 

 

Họ và tên: Phạm Triều

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Điện thoại: 0913743760

Email: trieup@lamdong.gov.vn


  

 

 

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

 

 

Họ và tên: Ya TiOng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại: 0912540211

Email: yationg@lamdong.gov.vn