Giới thiệu 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Văn phòng Huyện ủy Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839454

Email: hulacduong@lamdong.gov.vn


II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO: 


 

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Sơn

 

Chức vụ: Chánh Văn phòng 

 

Điện thoại: 02633.502799

 

Email: nguyentuansonlacduong@gmail.com

 

Họ và tên: Đặng Văn Soi

 

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

 

Điện thoại: 0944.121405

 

  

 

 

 Email: 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Văn phòng Huyện ủy là cơ quan thuộc hệ thống các ban đảng, có chức năng tham mưu giúp Huyện ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Huyện ủy, phối hợp, điều hòa hoạt động của các ban đảng phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy; tham mưu về tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong toàn huyện; tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Huyện ủy.

2. Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày và các hội nghị của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp uỷ; nhân sao, phát hành và lưu trữ tài liệu của Đảng bộ; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng; phục vụ các hoạt động lễ tân của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1.  Giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Thường trực Huyện uỷ   

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác.

- Xây dựng quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế.

- Tổ chức quá trình chuẩn bị và ban hành các văn bản do Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành quyết nghị. Tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên.

- Tổ chức phục vụ các kỳ họp, ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ.

2. Làm công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp uỷ.

3. Xử lý đơn thư giúp Thường trực Huyện uỷ.

4. Tổ chức công tác cơ yếu, công tác bảo mật, quản lý dữ liệu Huyện uỷ; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Đảng phục vụ sự lãnh đạo của Huyện uỷ.

5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống các cơ quan Đảng và đoàn thể chính trị-xã hội theo quy định hiện hành.

6. Bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.

7. Quản lý tài chính, tài sản của Đảng hiệu quả và đúng pháp luật.

8. Tổ chức bảo vệ an toàn trụ sở Huyện uỷ.

9. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ Văn phòng cho Văn phòng cấp uỷ cơ sở.

10. Tổ chức đón tiếp, phục vụ các đoàn khách đến làm việc với Huyện uỷ.

-----o0o-----