Giới thiệu 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Trung tâm Chính trị huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.610375.

Email:   


II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Giang

 

Chức vụ: Trưởng BTG Huyện ủy, kiêm Giám đốc

 

Điện thoại: 02633.911168

 

  

 

 
Email: 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương

 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

 

Điện thoại: 0944.237079

 

 

  

 

 

 Email: 

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, đặt dười sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính, các nghị quyết, chỉ trị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

3. Bồi dưỡng chính trị cho các đối tượng phát triển đảng, lý luận chính trị cho đảng viên mới, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

4. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách… cho đội ngủ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

-----o0o-----