Giới thiệu 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Ban Tuyên giáo huyện ủy Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839136.

Email: btglacduong@lamdong.gov.vn

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:


 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Giang

 

Chức vụ: Trưởng Ban 

 

Điện thoại: 0907.662250

                    0973.168376

 

  

 

 Email: giangntc@lamdong.gov.vn


 

Họ và tên: Vũ Hữu Tiến

 

Chức vụ: Phó Trưởng Ban 

 

Điện thoại:  0986724460

 

 

  

  Email: III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy là một trong các Ban tham mưu của Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, các vấn đề xã hội có liên quan.

2.Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện ủy.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa ở địa bàn huyện; dự báo tình hình tư tưởng có thể xảy ra,  kịp thời tham mưu giúp Huyện ủy những biện pháp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề về tư tưởng và đời sống xã hội trên địa bàn huyện.

2. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tham mưu các văn bản đề án, nghị quyết, chỉ thị,... về công tác tuyên giáo giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo.

3. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; phối hợp với các ban của Huyện ủy kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Trung ương, tỉnh và huyện.

4. Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

5. Tham mưu giúp Huyện ủy tổ chức xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, có trách nhiệm bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ này; chịu trách nhiệm trước Huyện ủy về toàn bộ hoạt động báo cáo viên.

6. Tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo toàn bộ công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện đối với các cơ quan thông tin, tuyên truyền của huyện. Hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng do huyện quản lý.

7. Thẩm định nội dung các văn bản liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể của huyện trình Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; thẩm định nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

8. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Tuyên giáo Huyện ủy, sắp xếp cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở.

9. Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan: Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

10. Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Giúp Huyện ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, học sinh ở địa phương.

11. Thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy làm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp huyện.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.

13. Được thay mặt Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo hoặc tham gia chỉ đạo, tổ chức lực lượng đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, đặc biệt đối với các khuynh hướng lệch lạc, trái với đường lối, quan điểm của Đảng.

14. Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động báo cáo viên của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở.

15. Được tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo của huyện.

16. Lãnh đạo Ban được tham dự các cuộc họp, hội nghị có nội dung liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo do Huyện ủy hoặc các cơ quan, đơn vị cùng cấp tổ chức. Chuyên viên của Ban được cử tham dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan khối khoa giáo, các cơ quan thông tin tuyên truyền tổ chức có nội dung bàn về công tác xây dựng Đảng, về các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo.

-----o0o-----