Giới thiệu  

  I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Ban Dân vận huyện ủy Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839090.

Email:  bdvlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

 

Họ và Tên: Thân Xuân Quý

 

Chức vụ: Trưởng Ban

 

Điện thoại: 02633.502078

 

 

 

 

Email: quytx@lamdong.gov.vn


 

 

III. VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG:

1. Ban dân vận Huyện ủy có nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ và Thường trực Huyện ủy về công tác Dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo của Đảng.

2. Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương là một Ban thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân vận của Huyện ủy.

IV. NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN:

1. Nghiên cưu, đề xuất

a. Những chủ trương, giải pháp về công tác vận động quần chúng của cấp ủy, đồng thời chuẩn bị nội dung và tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy chế, Chương trình hành động có liên quan đến công tác Dân vận của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy.

b. Tham mưu cho Huyện ủy, Ban thường vụ và Thường trực Huyện ủy thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy chế của Đảng, Nhà nước về công tác Dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân vận chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

c. Sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị cuả Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Ban thường vụ huyện ủy có liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

2. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

a. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Ban thường vụ huyện ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân vận chính quyền và công tác vận động quần chúng của lực lượng vũ trang và trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và chính quyền các cấp.

b. Nắm tính hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, kịp thời báo cáo với cấp ủy các cấp.

c. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của các cấp ủy thuộc Đảng bộ huyện; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống dân vận.

d. Tham gia ý kiến với cơ quan chính quyền trong việc thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.

3. Phối hợp

a. Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận và các đòa thể có liên quan đến các hoạt động chung về công tác dân vận.

b. Phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy trong công tác tổ chức cán bộ trong Khối dân vận các xã, thị trấn theo quy định của cấp ủy, đề xuất việc bố trí sắp xếp sử dụng, đề bạt cán bộ, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận cho cán bộ trong khối thuộc diện tổ chức cấp ủy cơ sở đảng quản lý.

c. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể huyện tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

4. Thẩm định

Thẩm định các đề án, chương trình hành động liên quan đến công tác dân vận trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực  Huyện ủy giao.

-----o0o-----