Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX (2010 - 2015) 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG

KHÓA IX (2010-2015)

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH.

1. Đồng chí Đỗ Quý Uy

2. Đồng chí Trần Công Chánh

3. Đồng chí Đa Cát Vinh

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thi

5. Đồng chí Nguyễn Quang Nhiên

6. Đồng chí Trần Xuân Sáng

7. Đồng chí Cil Drang

8. Đồng chí Nguyễn Sông Thao

9. Đồng chí Đỗ Văn Tường

10. Đồng chí Nguyễn Trọng Chung

11. Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ

12. Đồng chí Vũ Thị Hanh

13. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng

14. Đồng chí Dương Văn Nhuận

15. Đồng chí Hồ Đăng Thông

16. Đồng chí Kơ Să K'Nga

17. Đồng chí Trần Thị Ngọc Hằng

18. Đồng chí Nguyễn Thụy Thu Thủy

19. Đồng chí Nguyễn Mai Hùng

20. Đồng chí Nguyễn Đình Tiến

21. Đồng chí Trương Công Hoạch

22. Đồng chí Vũ Hữu Tiến

23. Đồng chí Hoàng Quý Tỵ

24. Đồng chí Nguyễn Văn Lân

25. Đồng chí Đoàn Quang Giao

26.Đồng chí Nguyễn Văn Hòa

27. Đồng chí Phạm Thị Thành

28. Đồng chí Đoàn Quang Quốc

29. Đồng chí Sử Thanh Hoài

30. Đồng chí Đinh Quang Trung

31. Đồng chí Lơ Mu Ha Djô

32. Đồng chí Vũ Thế Hòa

33. Đồng chí Đỗ Khắc Lợi

34. Đồng chí Bùi Quốc Huân

35. Đồng chí Trần Thanh Trúc

36. Đồng chí Trịnh Ngũ Hùng

37. Đồng chí Phạm Triều

38. Đồng chí Bon Niêng Ha Đăng

39. Đồng chí Hồ Xuân Quý.

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Đỗ Quý Uy

2. Đồng chí Trần Công Chánh

3. Đồng chí Đa Cát Vinh

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thi

5. Đồng chí Nguyễn Quang Nhiên

6. Đồng chí Trần Xuân Sáng

7. Đồng chí Nguyễn Duy Hải

8. Đồng chí Nguyễn Sông Thao

9. Đồng chí Đỗ Văn Tường

10. Đồng chí Nguyễn Trọng Chung

11. Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ

12. Đồng chí Vũ Thị Hanh.

III. DANH SÁCH BÍ THƯ, CÁC PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Đỗ Quý Uy - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

2. Đồng chí Nguyễn Duy Hải - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

3. Đồng chí Trần Công Chánh - Phó Bí thư

4. Đồng chí Đa Cát Vinh - Phó Bí thư.

-----o0o-----