MTTQVN huyện Lạc Dương 

1. Thông tin cơ quan
  - Tên cơ quan: Ủy ban MTTQVN huyện Lạc Dương
- Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương
- Điện thoại: 02633.839013
- Email: ubmttqlacduong@lamdong.gov.vn  
2. Công chức lãnh đạo cơ quan

 

 

Họ và tên: Trần Xuân Sáng 

 

Chức vụ: Chủ tịch 

 

Điện thoại: 02633.502589

 

 

 


Email:
ubmttqlacduong@lamdong.gov.vn  

 

Họ và tên: Nguyễn Duy Quốc

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

 

Điện thoại: 0982601713

 

 

 


Email:
ubmttqlacduong@lamdong.gov.vn 

 

 

 

Họ và tên: Cil Jim

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

 

Điện thoại:  

 

 

 


Email:
ubmttqlacduong@lamdong.gov.vn

 

 

 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

3.1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận TQVN cấp mình thời gian tới.

3.2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận TQVN cấp trên trực tiếp.

3.3. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước.

3.4. Hiệp thương dân chủ cử Ban thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên thường trực, ủy viên Ủy ban Mặt trận TQVN cùng cấp.

3.5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Ủy ban Mặt trận TQVN cấp mình.

3.6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, nhà nước, Mặt trận TQVN đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.

-----o0o-----