Hội cựu chiến binh 

1. Thông tin cơ quan:

            Tên cơ quan: Hội cựu chiến binh Việt Nam huyện Lạc Dương
            Địa chỉ:  
            Điện thoại:  
            Email:
2. Cán bộ công chức lãnh đạo:

3. Quy đinh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội huyện

 

3.1. Ban chấp hành có nhiệm vụ:

a.   Xây dựng chương trình công tác toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội Cựu chiến binh huyện khóa V nhiệm kỳ 2012 – 2017, nghị quyết đại hội Cựu chiến binh Tỉnh Lâm Đồng và nghị quyết đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V, thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng và điều lệ Hội.

b.  Tổ chức hướng dẫn triển khai phổ biến nhiệm vụ, nội dung sinh họat, họat động của Hội đến các cơ sở hội cấp dưới trực tiếp thuộc quyền.

c.  Tổ chức kiểm tra đôn đốc, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm theo quy định của điều lệ Hội và hội cấp trên.

d.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng, nghị quyết của hội các cấp, điều lệ hội CCB Việt Nam đối với các cơ sở hội trong toàn huyện.

3.2. Những vấn đề cần phải đưa ra BCH thảo luận – quyết định:

a. Nhiệm vụ, chương trình kế họach, chỉ tiêu xây dựng và họat động của Hội 6 tháng, 1 năm và toàn khóa theo quy định của điều lệ Hội và hướng dẫn của TW Hội.

b. Những vấn đề quan trọng về xây dựng hội, công tác tổ chức, cán bộ, khen thưởng, kỷ luật đối với ủy viên BCH và Hội cơ sở trực thuộc.

Bình xét và công nhận hội cơ sở trong sạch vững mạnh hàng năm và các vấn đề quan trọng khác.

c. Ban chấp hành thảo luận và bầu cử Ban thường vụ, chủ tịch các phó chủ tịch, ủy viên kiểm tra, bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành và các thành viên trên khi có thay đổi về nhân sự.

d. Nghe báo cáo tình hình họat động của Ban thường vụ, ban kiểm tra, tình hình họat động của Huyện hội.

e. Hội nghị Ban chấp hành Huyện hội 3 tháng họp 1 lần. Khi có trên ½ ủy viên Ban chấp hành yêu cầu, hoặc có công việc đột xuất cần xin ý kiến BCH thì tiến hành triệu tập họp bất thường.

3.3.  Ban thường vụ:

Thay mặt Ban chấp hành lãnh đạo chỉ đạo mọi công tác và họat động của Hội giữa hai kỳ đại hội.

1. Cụ thể hóa và có kế họach biện pháp, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành huyện hội, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh hội, TW Hội và nghị quyết Huyện ủy, Tỉnh ủy.

2. Tổ chức kiểm tra đôn đốc thực hiện sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm các nhiệm vụ công tác của Hội Cựu chiến binh Huyện Cát Tiên.

3. Giữ mối quan hệ công tác với Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT và các cơ quan ban ngành đòan thể, các tổ chức XH trong huyện và cấp trên.

4. Định kỳ báo cáo  xin ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy và tỉnh hội về công tác hội.

5. Tham gia đóng góp ý kiến với UBND huyện về các chủ trương chính sách có liên quan tới Cựu chiến binh phối hợp họat động chặt chẽ với Mặt trận TQ và các đòan thể huyện.

6.  Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của UBND huyện để đẩy mạnh các phong trào họat động của Hội. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền đến từng cơ sở hội.

7. Chuẩn bị các nội dung công tác tổ chức các cuộc họp Ban chấp hành theo định kỳ, báo cáo định kỳ và bất thường về tỉnh hội.

8. Triển khai, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu, của  huyện ủy,  hội CCB tỉnh Lâm Đồng và tình hình thực tế xảy ra có liên quan đến công tác Hội đồng thời báo cáo với  BCH ở phiên họp gần nhất.

9. Ban thường vụ họp mỗi tháng 1 lần. Khi cần có thể họp bất thường.

3.4.  Thường trực hội huyện:

Được tập thể thường vụ và Ban chấp hành huyện hội giao cho để thay mặt Ban thường vụ giải quyết công việc hàng ngày có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chuẩn bị chương trình làm việc của Ban thường vụ, BCH huyện hội

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

3. Được Ban thường vụ ủy quyền  giải quyết một số công việc sau:

a. Ban hành các văn bản của thường vụ (trừ NQ) để hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Ban chấp hành, của tỉnh hội, TW hội, của cấp ủy Đảng, chính quyền.

b. Quyết định xử lý những vấn đề nảy sinh hàng ngày trên cơ sở chủ trương chung của Ban chấp hành, Ban thường vụ của cấp ủy Đảng và chính quyền.

c. Quản lý điều hành các nguồn vốn do trên phân bổ  và quản lý tài chính của Huyện hội (hội phí, kinh phí).

d. Chấp hành chế độ báo cáo, thông báo theo quy định của Tỉnh hội, TW hội, của Huyện ủy và UBND huyện.

e. Thường trực tại công sở theo quy định của nhà nước.

4. Trách nhiệm quyền hạn các ủy viên ban chấp hành:

4.1.  Ủy viên ban chấp hành huyện hội  có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Tham gia  lãnh đạo tập thể của Ban chấp hành biểu quyết công việc của BCH.

2. Từng thành viên BCH chịu trách nhiệm và hòan thành tốt nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm báo cáo phản ánh tình hình, các mặt họat động của đơn vị mình, đề xuất chủ trương, biện pháp công tác Hội  cho Ban chấp hành.

3. Thường xuyên nắm vững tình hình, phát hiện các vấn đề nảy sinh, có biện pháp ngăn chặn, giải quyết kịp thời.

4. Khi đi vắng ra ngoài huyện, ngoài tỉnh phải báo cáo với thường trực Ban chấp hành về thời gian vắng mặt và nơi đến.

4.2.  Chủ tịch:  Đ/c chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện là người chủ trì công việc của Ban chấp hành và Ban thường vụ có trách nhiệm quyền hạn sau:

1. Chịu trách nhiệm mọi mặt công tác hoạt động của hội trước Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban chấp hành hội Cựu chiến binh huyện.

2. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Huyện ủy và Hội CCB cấp trên.

3. Là trung tâm đoàn kết và giữ mối quan hệ công tác trong Ban chấp hành Ban thường vụ huyện hội.

Giữ mối quan hệ công tác với Hội cấp trên, với Huyện ủy, UBND, MTTQ, các cơ quan ban ngành đoàn thể  với Đảng ủy, UBND trong huyện và huyện bạn.

4. Chủ trì hội nghị Ban chấp hành, Ban thường vụ, duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

5. Là chủ tài khỏan về kinh tế, tài chính hội.

4.3. Các phó chủ tịch:

1. Thay mặt chủ tịch điều hành công tác Hội khi chủ tịch Hội đi vắng (ủy quyền).

2. Kiêm nhiệm các mặt công tác Hội về tổ chức kiểm tra, thư ký tổng hợp, theo dõi việc thực thi dự án các nguần vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện và chịu trách nhiệm về các mặt công tác trước Ban chấp hành, Ban thường vụ và chủ tịch Hội.

3. Nhiệm vụ của các phó chủ tịch:

a.  Phó chủ tịch trưởng ban kiểm tra:

-  Chịu trách nhiệm trước ban thường vụ, thường trực hội về công tác kiểm tra.

- Cùng với Ủy viên ban kiểm tra của Hội thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra theo điều lệ quy định.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra hội cơ sở, tổng hợp đánh giá công tác kiểm tra báo cáo kịp thời với ban chấp hành, ban kiểm tra Tỉnh hội theo quy định,

b.  Phó chủ tịch kiêm công tác tổng hợp, báo cáo.

- Giúp chủ tịch nắm tình hình và chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban chấp hành, Ban thường vụ.

- Tổ chức nắm tình hình của các hội cơ sở thuộc quyền, hướng dẫn hội cấp dưới thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến Cựu chiến binh.

- Quản lý hồ sơ, sổ sách của Hội, thu nhận công văn tài liệu và báo cáo của cơ sở hội, tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 tháng,  một năm, tổng kết năm. Báo cáo huyện ủy, hội CCB tỉnh theo quy định.

- Đảm nhiệm việc thanh quyết toán kinh phí họat động của Hội, công tác tuyên giáo.

5. Mối quan hệ làm việc giữa hội CCB huyện với tỉnh hội, huyện ủy, HĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể huyện và hội cấp dưới.

5.1.   Với hội CCB tỉnh.

 a.   Hội CCB huyện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ công tác hội của tỉnh hội. quán triệt và chấp hành mọi nghị quyết, chỉ thị, chủ chương công tác của tỉnh hội có liên quan đến huyện hội.

b.   Báo cáo xin ý kiến của tỉnh hội về chủ trương công tác lớn và vấn đề có liên quan về công tác nhân sự ( thuộc ban chấp hành, thường vụ huyện hội.)

5.2.  Huyện ủy:

a. Hội Cựu chiến binh huyện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, tổ chức quán triệt và chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Huyện ủy.

b. Định kỳ báo cáo tình hình họat động của hội với Huyện ủy và tham gia các hội nghị theo triệu tập của Huyện ủy.

c. Ban chấp hành (Ban thường vụ, thường trực) thường xuyên báo cáo xin ý kiến thường trực Huyện ủy về các chủ trương công tác lớn, các chương trình họat động, các vấn đề về tổ chức, nhân sự cán bộ hội, thuộc phạm vi huyện ủy quản lý.

d. Phản ánh những ý kiến dư luận của hội viên Cựu chiến binh và quần chúng đối với việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương.

5.3.  Với hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện.

- Ban chấp hành lãnh đạo hội viên Cựu chiến binh chấp hành nghiêm pháp luật và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như sự điều hành của chính quyền có liên quan đến hội Cựu chiến binh.

- Tham dự các kỳ họp của HĐND, UBND huyện và các ban ngành khi được mời dự.

- Định kỳ báo cáo tình hình để đạt ý kiến với UBND huyện, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách có liên quan tới Cựu chiến binh.

5.4.  Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện.

- Hội Cựu chiến binh  huyện có mối quan hệ phối hợp, chủ yếu bằng các ký kết liên tịch.

- Phối hợp để làm tốt công tác vận động quần chúng theo sự lãnh đạo của huyện ủy.

- Từng ngành và đòan thể khi ký kết liên tịch có quy chế riêng.

5.5.  Với Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn:

- Ban thường vụ, thường trực Hội thường xuyên chỉ đạo kiểm tra họat động của Ban chấp hành hội cơ sở  (gọi tắt là hội cấp dưới thuộc quyền).

- Các cơ sở hội chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, cấp mình và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Huyện hội, những quyết định quan trọng (về nhân sự, chủ trương công tác lớn) trước khi báo cáo cấp ủy cần báo cáo thống nhất với (thường trực) huyện hội.

- Ban chấp hành cấp dưới phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và thường vụ Huyện hội về các mặt công tác và họat động của Hội tại địa phương và đơn vị mình.

- Ban chấp hành hội cơ sở báo cáo về huyện hội đúng định kỳ, báo cáo bằng văn bản hoặc trực tiếp. Nội dung báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn, báo cáo trung thực không dấu diếm khuyết điểm.

6. Chế độ làm việc và phương pháp công tác:

6.1.  Hội nghị và quyết định:

- Hội nghị Ban chấp hành do Ban thường vụ hội Cựu chiến binh huyện triệu tập (cả định kỳ và bất thường).

- Mỗi kỳ họp Ban chấp hành thời gian 1 ngày hoặc ½ ngày (tùy theo tính chất công việc).

- Thành phần hội nghị khi họp mở rộng do Ban thường vụ quyết định.

- Nội dung từng kỳ họp do thường trực chuẩn bị  đề xuất với Ban thường vụ (thường vụ bàn bạc và thống nhất trước).

- Hội nghị phải thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, sau khi Ban chấp hành thảo luận đ/c chủ trì  hội nghị kết luận hội nghị và biểu quyết những nội dung hội nghị quyết định.

- Căn cứ ý kiến của Ban chấp hành kết luận của đ/c chủ trì và biểu quyết của hội nghị  để phát hành văn bản triển khai thực hiện.

- Các văn bản hội nghị do đ/c chủ trì hoặc phó chủ tịch hội ký.

6.2.  Chế độ làm việc:

- Thường trực Ban chấp hành có chế độ hội ý thường xuyên để giải quyết công việc hàng ngày.

- Thường trực Hội hàng ngày làm việc theo quy định của Nhà nước

- Thực hiện chế độ giao ban hàng tuần, tháng của cơ quan, của khối và các chế độ giao ban theo yêu cầu của Huyện ủy, UBND huyện.

- Thường trực Ban chấp hành thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nắm tình hình họat động của các cơ sở hội, xây dựng kế họach, chế độ kiểm tra, quy chế kiểm tra các cơ sở hội, cán bộ hội viên về các mặt.

- Trước khi kiểm tra, thường trực Huyện hội sẽ thông báo cho đơn vị được kiểm tra trước 1 tuần về nội dung, thời gian và thành phần ban kiểm tra (đơn vị, cá nhân được kiểm tra phải chuẩn bị nội dung được kiểm tra bằng văn bản, để báo cáo với đoàn kiểm tra). Các nội dung đã kiểm tra đều được lập thành văn bản và được thông qua hội nghị kiểm tra.

- Sau  khi kiểm tra, đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra với thường trực, thường vụ ở phiên họp gần nhất.

- Hội tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm vào tháng 6, tổng kết công tác hội vào tháng 12 hàng năm.

6.3.  Chế độ báo cáo:

- Hội cơ sở báo cáo tình hình họat động của đơn vị mình vào ngày 10 hàng tháng.

- Thường trực Huyện hội tổng hợp báo cáo về Huyện ủy, tỉnh hội vào ngày 15 hàng tháng.

- Hội cơ sở báo cáo quý, 6 tháng, 1 năm vào ngày 10 cuối quý, tháng 6, tháng 11 (bằng văn bản nội dung báo cáo theo mẫu đã hướng dẫn).

6.4.  công tác kiểm tra  nắm tình hình.

-  Hàng năm thường trực hội huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, công tác hội, công tác thi đua.

-  Trước khi kiểm tra từ 7 – 10 ngày thông báo tới đơn vị được kiểm tra. Nội dung, thời gian, địa điểm.

-  Sau khi kiểm tra trưởng đoàn kiểm tra cần thống nhất với đơn vị được kiểm tra các kết luận ưu điểm, khuyết điểm, biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm và báo cáo với ban thường vụ trong phiên họp gần nhất.

-  Khi có việc đột xuất, cần thiết có thể kiểm tra bất thường.

-  Khi đoàn kiểm tra của huyện hội kiểm tra phân ,chi hội nào nhất thiết các đồng chí thường trực, thường vụ của đơn vị đó, phải phân công ít nhất 01 đồng chí đi cùng.

6.5.  Chế độ tự phê bình và phê bình.

-  Các ủy viên ban chấp hành tham gia sinh hoạt hội ở  cơ sở nào, thì tự phê bình và phê bình ở cơ sở đó với tư cách là hội viên.

-   Các ủy viên ban chấp hành hội CCB huyện,  gửi bản tự kiểm điểm và kết quả hoạt động của mình về ban thường vụ hội huyện vào tháng 11. thường trực hội huyện tổng hợp và báo cáo trước ban chấp hành vào hội nghị cuối năm.

-   Trong hội nghị ban chấp hành cuối năm, ban chấp hành có bản kiểm điểm chung trình bày tại hội nghị.

6.6.  Chế độ phát ngôn và giữ bí mật:

+ Khi đã có nghị quyết của Ban chấp hành các ủy viên Ban chấp hành nói và làm theo nghị quyết.

+ Các ủy viên Ban chấp hành phải chấp hành đúng quy định về giữ và bảo mật tài liệu (không phôtô những tài liệu có đóng dấu mật).

+ Những nội dung bảo mật được phổ biến trong hội nghị Ban chấp hành thì không được phổ biến mở rộng ra ngòai Ban chấp hành.

7.  Điều khoản thi hành:

1. Quy chế làm việc của Ban chấp hành hội Cựu chiến binh Huyện Cát Tiên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên Ban chấp hành huyện hội, nghiêm túc thực hiện quy chế này.

2. Khi thực hiện nếu thấy có nội dung không phù hợp thì kiến nghị để  ban chấp hành thảo luận sửa đổi, bổ sung.

3. Ban thường vụ, thường trực Hội có trách nhiệm duy trì thực hiện theo quy chế này.