Ủy ban kiểm tra - Nhân sự 
 


Họ và tên: Nguyễn Trọng Thanh

Chức vụ: UVBTV - CN.UBKT Đảng ủy

Email: thanhnt@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Lê Thị Huế

Chức vụ: ĐUV - PCN.UBKT Đảng ủy

Email: huelt@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Đoàn Thị Nguyệt

Chức vụ: Chuyên viên

Email: doanthinguyet@gmail.com