Hoạt động Huyện ủy

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TG, ngày 16 tháng 03 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Lâm Đồng năm 2012; Công văn số 390-CV/TG, ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi.

<< Trang trước   Trang sau >>