Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCông tác Văn phòng > Giới thiệu
Giới thiệu 

I. Thông tin

Tên cơ quan: VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: số 122 – Đường 2/4 – Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương – Tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0633.847.354

Email: hudonduong@lamdong.gov.vn

II. Chức năng:

1. Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính, đối ngoại trong huyện; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ.

2. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện uỷ và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp uỷ huyện.

III. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ xây dựng và tổ chức quy chế làm việc.

- Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Huyện uỷ.

- Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác văn phòng cấp uỷ.

2. Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát:

- Đảm bảo công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Huyện uỷ; chế độ cung cấp thông tin cho các ban, các đoàn thể, cấp uỷ viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ thông tin báo cáo cấp ủy theo quy định.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng công nghệ thông tin; thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của đảng.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng và công tác tài chính – kế toán cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

3. Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Thường trực về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đề án.

- Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực (nếu được Ban Thường vụ, Thường trực giao).

4. Phối hợp:

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho cấp ủy huyện ban hành một số đề án, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động để triển khai, thực hiện tốt nghị quyết của đại hội Đảng bộ huyện và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế – xã hội, nội chính; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

- Tham gia, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế văn phòng.

- Phối hợp với các ban đảng, chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết  định, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh uỷ và huyện về kinh tế – xã hội, nội chính; việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ.

- Phối hợp với các cơ quan tư pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư dự án cho cơ quan đảng theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao:

- Tiếp nhận và xử lý đơn thư, thư gửi đến Huyện uỷ; kiến nghị với Thường trực Huyện uỷ xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Huyện uỷ giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

- Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy và các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Giúp Huyện uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu, phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội theo quy định; giúp huyện uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

- Là đại diện chủ sở hữu tài sản của đảng bộ; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng. Đảm bảo điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của cấp uỷ; bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho cơ quan trực thuộc Huyện uỷ theo sự phân công, phân cấp.

- Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ; hướng dẫn công nghệ thông tin cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

- Là đầu mối giúp Thường trực Huyện uỷ xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hoà chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó bí thư và  một số hoạt động của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; phối hợp, điều hoà hoạt động các cơ quan tham mưu phục vụ hoạt động của Huyện uỷ.

- Tham gia tổ chức phục vụ đại hội Đảng bộ huyện; hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy triệu tập; các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư, Phó bí thư Huyện uỷ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực giao.

IV. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy: 

- 01 Chánh văn phòng

- 02 Phó văn phòng (Phụ trách thông tin – tổng hợp và quản trị – hành chính).

2. Các cán bộ, công chức phụ trách các công việc chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ.

- 02 Chuyên viên Thông tin – tổng hợp.

- 01 Quản trị mạng.

- 01 Văn thư – Thủ quỹ.

- 01 Kế toán.

- 01 Lưu trữ.

- 02 Lái xe.

- 02 Tạp vụ.

- 01 Bảo vệ.

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng