Huyện ủy Đơn Dương - Văn kiện Đảng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 640 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
0012-CT/HU 10/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017
0011-CT/HU 08/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2017
0010-CT/HU 08/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Liên đoàn lao động huyện Đơn Dương, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023
0307-CV/HU 08/01/2017 Công văn về việc tiếp tục thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
0308-CV/HU 08/01/2017 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bì thư
0051-KH/HU 08/01/2017 Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2017 và thanh niên nhập ngũ năm 2018
0306-CV/HU 05/01/2017 Công văn về việc triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị
0009-CT/HU 05/01/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện Đơn Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2023.
0304-CV/HU 03/01/2017 Công văn về việc mở lớp học tập, quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (đợt cuối)
0008-CT/HU 29/12/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chế độ công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
0007-NQ/HU 29/12/2016 Nghị quyết phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025
0063-BC/HU 29/12/2016 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
0064-BC/HU 29/12/2016 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016
0025-CTr/HU 29/12/2016 Chương trình công tác của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017
0006-NQ/HU 28/12/2016 Nghị quyết xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đơn Dương
0005-NQ/HU 27/12/2016 Nghị quyết phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương
0050-KH/HU 21/12/2016 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
0049-KH/HU 19/12/2016 Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân trung tâm khu vực Huyện ủy - UBND huyện Đơn Dương quý I năm 2017
0184-QĐ/HU 18/12/2016 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa hệ không tập trung tại huyện Đơn Dương
0297-CV/HU 18/12/2016 Công văn về việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN
0298-CV/HU 18/12/2016 Công văn về việc quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW
0167-TB/HU 18/12/2016 Thông báo kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016
0062-BC/HU 15/12/2016 Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
0183-QĐ/HU 15/12/2016 Quyết định thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện
0166-TB/HU 13/12/2016 Thông báo lịch học tập, quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017

Previous Page 1-25 Next Page