Pages

default.aspxdefaultAdmin Don Duong
96 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019.pdf96 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019Admin Don Duong
74 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.pdf74 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018Admin Don Duong
973 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018.aspx973 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Admin Don Duong
1359 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017.pdf1359 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017Admin Don Duong

 Dự toán ngân sách địa phương đã được HĐND quyết định

 Quyết toán NSĐP đã được HĐND tỉnh phê chuẩn

 Tổng hợp tình hình công khai