TTHC CẤP Xà
DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN G

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

( 155 TTHC)

Số thủ tục

STT

TÊN THỦ TỤC

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Quyết định 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019; QĐ 1702/QĐ-UBND ngày 12/08/2019; QĐ 836/QĐ-UBND ngày 13/5/2020)

 

A

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

3

Xác nhận hộ  gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

4

4

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

5

5

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

6

6

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

7

7

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

8

8

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

 

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

9

9

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

10

10

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

11

11

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

12

12

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

13

13

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

 

Lĩnh vực Người có công

14

14

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

 

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

15

15

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

16

16

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

B

TTHC liên thông

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

17

17

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

18

18

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

19

19

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

20

20

Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

21_

21

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

22

22

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

23

23

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

24

24

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

25

25

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

 

Lĩnh vực Người có công

26

26

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

27

27

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

28

28

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

29

29

Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

30

30

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

31

31

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

32

32

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

33

33

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

34

34

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng

35

35

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

36

36

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ

37

37

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

38

38

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

39

39

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

40

40

Giải quyết chế độ người có công với cách mạng

41

41

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

42_

42

Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công

43

43

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

44

44

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

    Lĩnh vực lao động, tiền lương
45 45 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19
46 46 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID -19
    Lĩnh vực việc làm
47 47 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19
48 48 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-
49 49 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19
   

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 09/7/2019; QĐ 2165/QĐ-UBND ngày 04/10/2019; QĐ 268/QĐ-UBND ngày 06/02/2020)

   

THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

50

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

51

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

52

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ( Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách đại phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

53

4

Hỗ trợ  khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

54

5

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

55

6

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

   

TRỒNG TRỌT

56

7

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

   

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

57

8

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

   

LĨNH VỰC VĂN HÓA , GIA ĐÌNH VÀ DU LỊCH (Quyết định 816/QĐ-UBND ngày 08/05/2020)

   

LĨNH VỰC VĂN HÓA

58

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

59

2

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

   

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

60

3

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

61

4

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

   

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

62

5

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

   

LĨNH VỰC TÔN GIÁO ( QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018)

63

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

64

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

65

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

66

4

Thủ tuc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

67

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

68

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

69

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn

70

8

Thủ tục đề nghị thay đổi đại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, phường, thị trấn khác

71

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

72

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

   

LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018)

73

1

Thủ tục đề nghị  tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã vê thực hiện nhiệm vụ chính trị;

74

2

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề;

75

3

Thủ tục đề nghị tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã vê thành tích đột xuất;

76

4

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

77

5

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến

   

LĨNH VỰC THANH TRA (Quyết định 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018) ; QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 01/11/2019)

78

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

79

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

80

3

Tiếp công dân

81

4

Xử lý đơn thư

82

5

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

83

6

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

84

7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

85

8

Thủ tục thực hiện việc giải trình

   

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Quyết định 2870/QĐ-UBND  ngày 29/12/2017;

QĐ 1883/QĐ-UBND ngày 4/09/2019 )

   

Liên thông TTHC đăng ký khai sinh

86

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tui

87

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

   

Lĩnh vực Hộ tịch

88

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh

89

2

Thủ tục Đăng ký kết hôn

90

3

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

91

4

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

92

5

Thủ tục Đăng ký khai tử

93

6

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

94

7

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

95

8

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

96

9

Thủ tục Đăng ký giám hộ

97

10

Thủ tục Đăng ký chm dứt giám hộ

98

11

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

99

12

Thủ tục Cấp Giy xác nhận tình trạng hôn nhân

100

13

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

101

14

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

102

15

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

103

16

Thủ tục Đăng ký lại khai tử

104

17

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

   

Lĩnh vực nuôi con nuôi

105

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

106

2

 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

   

Lĩnh vực chứng thực

107

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

108

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tố chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

109

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

110

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

111

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

112

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hơp đồng, giao dịch đã được chứng thực

113

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

114

8

Chứng thực di chúc

115

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

116

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

117

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

   

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 )

118

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

119

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

120

3

Thủ tục công nhận hòa giải viên

121

4

Thủ tuc công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

122

5

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

123

6

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

   

LĨNH VỰC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO (QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 04/7/2019)

124

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

125

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

126

3

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

127

4

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

128

5

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)

129

1

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

130

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

131

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

132

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

133

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

134

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

135

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủ nội địa

136

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

137

9

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

   

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ( Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

138

1

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

   

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG ( Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019; QĐ 417/QĐ-UBND ngày 04/3/2020))

139

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

140

2

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
   

LĨNH VỰC DÂN TỘC (Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018Thực hiện liên thông

141

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

142

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

   

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ( Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018; QĐ 2381/QĐ-UBND ngày 08/11/2019)

143

1

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

144

2

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

   

LĨNH VỰC Y TẾ ( QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

145

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

146

2

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

   

LĨNH VỰC Y TẾ ( cơ sở khám chữa bệnh ) ( QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

147

1

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

148

2

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

149

3

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

   

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC ( QĐ số 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018)

150

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

   

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ( QĐ số 789/QĐ-UBND ngày 10/4/2019)

151

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

152

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ( QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 06/02/2020)
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
153 1 Thông báo thành lập tổ hợp tác
154 2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác
155 3 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác