MTTQ Việt Nam huyện Di Linh 

MTTQVN huyện Di Linh

1. Thông tin cơ quan

- Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Di Linh

- Địa chỉ: Thị trấn Di Linh - huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 02633.870 325

- Email: mttqvndilinh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

STT

H và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Hoàng Quốc Cường

- Chức vụ: Ch tch

- Đin thoi: 02633.765.785

-Email: cuonghq@lamdong.gov.vn

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực  MTTQ Việt Nam huyện và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

- Phụ trách công tác cán bộ của cơ quan MTTQ, công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác dân tộc, tôn giáo, công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác đối ngoại Nhân dân.

- Điều phối hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, với HĐND, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành của huyện.

- Là Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện; chủ tài khỏan Quỹ “Vì người nghèo” huyện; Trưởng Ban vận động Quỹ cứu trợ huyện. Chủ tài khoản kinh phí cơ quan khối Mặt trận – đoàn thể huyện.

- Tham gia các ban chỉ đạo do Huyện ủy, UBND huyện chủ trì.

2

Bà Ka Thuận

- Chức vụ: Phó Ch tch

- Đin thoi:02633.870325

- Email: thuanka@lamdong.gov.vn

 

              - Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc - tôn giáo. Có trách nhiệm giữ mối liên hệ công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức thành viên liên quan đến lĩnh vực dân tộc - tôn giáo. Phụ trách công tác  Dân tộc - Tôn giáo

- Thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện.

- Thành viên Ban vận động quỹ Vì người nghèo huyện

- Theo dõi hoạt động của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và phụ trách các xã  Tân Châu, Tân Thượng, Tân Lâm , Đinh Trang Thượng và Bảo Thuận

3

Lê Viết Phú

- Chức vụ: Phó Ch tch

- Đin thoi:02633.766542

-Email: phulv@lamdong.gov.vn

- Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác phong trào - tuyên giáo. Có trách nhiệm giữ mối liên hệ công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực phong trào - tuyên giáo.

- Phụ trách công tác văn phòng và xử lý công văn đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hàng ngày.

- Phó Ban Thường trực Quỹ cứu trợ huyện, Phó Ban Thường trực Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện. Ký các Quyết định thu chi quỹ khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Phụ trách công tác Phong trào - Tuyên giáo  và các Cuộc vận động do MTTQ huyện chủ trì.

- Phụ trách thực hiện các chương trình, đề án, quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với các ngành liên quan

- Hướng dẫn hoạt động đối với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài  huyện, kiêm Phó Chủ tịch Hội liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài huyện.

- Phụ trách công tác tiếp Công dân của cơ quan Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện.

- Tham gia các Ban chỉ đạo do Ủy ban nhân dân  huyện và các cơ quan ban ngành chủ trì.

- Phụ trách các xã Liên Đầm, Hòa Trung, Hòa Nam, Đinh Trang Hoà, Hòa Bắc, Hòa Ninh và Sơn Điền.

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

3.1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận TQVN cấp mình thời gian tới.

3.2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận TQVN cấp trên trực tiếp.

3.3. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước.

3.4. Hiệp thương dân chủ cử Ban thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên thường trực, ủy viên Ủy ban Mặt trận TQVN cùng cấp.

3.5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Ủy ban Mặt trận TQVN cấp mình.

3.6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, nhà nước, Mặt trận TQVN đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết