Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng Nhân dân
Thông tin cần biết
Sitemap
Skip navigation links
Giới thiệu
Đoàn đại biểu Quốc hộiExpand Đoàn đại biểu Quốc hội
Hội đồng Nhân dân tỉnhExpand Hội đồng Nhân dân tỉnh
Văn phòng ĐĐBQH & HĐNDExpand Văn phòng ĐĐBQH & HĐND
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Chương trình hoạt động
Hoạt động xây dựng pháp luật
Hoạt động giám sát
Tin hoạt đông
Trả lời cử tri
Hội đồng Nhân dân
Nghị quyết HĐND tỉnh
Chương trình hoạt độngExpand Chương trình hoạt động
Thông báo
Tài liệu kỳ họpExpand Tài liệu kỳ họp
Thông tin hoạt động
Trả lời cử tri
Các Ban của HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách
Ban Văn hóa Xã hộiExpand Ban Văn hóa Xã hội
Ban Pháp chếExpand Ban Pháp chế
Ban Dân tộcExpand Ban Dân tộc
Tiếp nhận kiến nghị cử tri
Gửi Đại biểu Quốc hội
Gửi Đại biểu HĐND
Thông tin cần biết
Danh bạ điện thoại nội bộ
Danh bạ email đại biểu HĐND
Danh bạ điện thoại cơ quan
Danh bạ email các cơ quan
Niên giám thống kê
noimg Số lượt truy cập

 Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của HĐND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 294 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
43/2017/NQ-HĐND 12/07/2107 Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2017
126/2019/NQ-HĐND 03/06/2019 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
126/2019/NQ-HĐND 03/06/2019 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
110/NQ-HĐND 13/12/2018 Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
113/NQ-HĐND 13/12/2018 Về việc thự hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, và Văn phòng UBND thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng
114/NQ-HĐND 13/12/2018 Về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khoá IX
96/NQ-HĐND 13/12/2018 Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
107/NQ-HĐND 13/12/2018 Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 2019
108/NQ-HĐND 13/12/2018 Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số người làm việc trong các Hội có tính chất đặt thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
98/NQ-HĐND 13/12/2018 Phế chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
99/NQ-HĐND 13/12/2018 Về dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019
100/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban ATGT cấp huyện; chi thực hiện nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Lâm Đồng
101/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xữ lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
102/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMMTQVN tỉnh, Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
103/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiến tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
104/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
105/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Thông qua giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
106/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng
109/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khi hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
97/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019
111/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
112/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
95/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng
77/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 06 tháng cuối năm 2018
78/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
    Thư điện tử     Góp ý    Gửi bài cho BBT  
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822821 - Fax: 0263.3531703 - Email: hdnd@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://dbnd.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này