Trung tâm Thông tin 

1. Chức năng

Giúp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (gọi tắt là Văn phòng) thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng nhân dân; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và Hội đồng nhân dân các cấp; tích hợp cung cấp thông tin trên Internet cho đại biểu Hội đồng nhân dân và nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trình Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chiến lược, kế hoạch và các đề án, dự án về ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp hoặc trình Chánh văn phòng phê duyệt theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khai thác, tiếp nhận đầy đủ các loại thông tin (không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước), xử lý, cập nhật kịp thời các thông tin đó để phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời cấp thông tin cho nhân dân trên Internet theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và cơ quan chuyên trách về CNTT của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các hội nghị, họp, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác giữa Hội đồng nhân dân tỉnh với các địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan và với nhân dân trong tỉnh.

- Phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan kết nối và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng.

- Quản lý, thiết kế, cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, thời sự trong nước và quốc tế; phục vụ có hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và cung cấp thông tin cho nhân dân trên Internet theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các trang/cổng thông tin điện tử của Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đảm bảo mạng máy tính nội bộ tại Văn phòng hoạt động bình thường; Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa nhỏ hoặc đề nghị sửa chữa lớn, thay đổi, nâng cấp các trang thiết bị tin học: máy tính, máy in, thiết bị truyền thông, hệ thống cáp... của hệ thống mạng tin học nội bộ.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng và cán bộ tham mưu, phục vụ cho Hội đồng nhân dân cấp huyện về sử dụng, bảo quản các thiết bị tin học, ứng dụng các chương trình, phần mềm tin học đã cài đặt trong hệ thống mạng nội bộ vào công tác, nghiệp vụ.

- Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Trung tâm Thông tin theo quy định của pháp luật; ứng dụng các tiến bộ CNTT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm bí mật, an toàn mạng, an ninh hệ thống; an ninh nội bộ.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên theo qui định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao; kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác theo qui định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân giao sau khi được sự chấp thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức bộ máy:

Trung tâm có 05 biên chế, gồm Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 03 chuyên viên giúp việc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Các chuyên viên giúp việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do giám đốc, phó giám đốc phân công, gồm: chuyên viên kỹ thuật, chuyên viên biên tập và chuyên viên quản trị mạng.

4. Biên chế: Biên chế sự nghiệp của Trung tâm thông tin do Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phân bổ trong tổng biên chế sự nghiệp đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng quyết định hàng năm.