Phòng Thông tin và Công tác dân nguyện 

Phòng Thông tin và Công tác Dân nguyện tham mưu, giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Khai thác, cập nhật thông tin, về chế độ, chính sách, pháp luật; lập cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; khai thác, cập nhật thông tin về hoạt động của đại biểu dân cử các cấp ở địa phương; phục vụ biên tập, cung cấp thông tin cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; phục vụ biên tập, cung cấp thông tin về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các phòng khác để tham mưu và phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học của Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp phục vụ các hội nghị, hội thảo do Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội tổ chức tại địa phuơng; phục vụ các Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh với Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Đông Nam bộ, Miền Trung và Tây nguyên, Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh với Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; phục vụ các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; phục vụ giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương.

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri; giúp Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Uỷ ban thường vụ Quốc hội và cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo ra kỳ họp Hội đồng nhân dân và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Giúp Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi đối tượng chính sách, hoạt động xã hội - từ thiện ở địa phương.

Phòng Thông tin và Công tác Dân nguyện có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng, có chuyên viên làm công tác tổng hợp - thông tin, chuyên viên giúp việc về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, chuyên viên giúp việc công tác giám sát về khiếu nại, tố cáo, chuyên viên giúp việc về tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri.