Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị 

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tham mưu, giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác hành chính văn thư:

- Quản lý thống nhất công tác tiếp nhận, chuyển giao kịp thời văn bản, tài liệu gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng; quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng đúng quy định về hình thức, thể thức; quản lý chặt chẽ công tác nhân bản văn bản, tài liệu và thực hiện bảo mật trong quản lý văn bản theo qui định chung; theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý văn bản của các phòng chuyên môn - nghiệp vụ.

- Quản lý và sử dụng các loại con dấu theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp với Trung tâm lưu trữ trong việc hướng dẫn và thực hiện công tác lưu trữ của Văn phòng.

- Tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc, liên hệ công tác với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và với Văn phòng.

2. Công tác tổ chức-cán bộ:

- Xây dựng và triển khai thực hiện qui chế, nội qui cơ quan; chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các phòng khác giúp lãnh đạo Văn phòng chuẩn bị về nội dung và cơ sở vật chất để tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kết hoạt động chuyên môn của Văn phòng và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, tập huấn, rút kinh nghiệm về công tác Văn phòng.

- Tổ chức quản lý hồ sơ cán bộ-công chức thuộc diện Văn phòng quản lý và thực hiện các báo cáo về công tác tổ chức theo qui định; nghiên cứu đề xuất về tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác thi đua-khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, đề bạt cán bộ-công chức của Văn phòng; đề xuất việc tiếp nhận, tuyển dụng, xem xét bố trí cán bộ-công chức; giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ-công chức.

3. Công tác quản trị:

- Tổ chức quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan Văn phòng; phối hợp với đơn vị Công an bảo vệ đảm bảo công tác bảo vệ tài sản cơ quan và giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan.

- Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các thủ tục về xây dựng cơ bản, mua sắm các phương tiện, trang thiết bị, vật tư hàng hóa và tổ chức quản lý theo đúng quy định để đảm bảo hiện đại hoá công sở; đảm bảo điều kiện, phương tiện vật chất tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, các cuộc họp và làm việc thường xuyên cũng như đột xuất của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng.

- Đề xuất quản lý các đầu xe được trang bị và điều động xe phục vụ công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng; mở sổ theo dõi lý lịch của xe, đề xuất kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng, thay thế xe quá thời hạn sử dụng.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để phục vụ công tác đối ngoại, tiếp đón, phục vụ lễ tân, bố trí ăn, nghỉ cho các hội nghị và các đoàn khách đến thăm và làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng.

- Xây dựng và chăm sóc vườn hoa cây cảnh, tổ chức bảo đảm vệ sinh cơ quan.

4. Công tác kế toán - tài vụ - kho quỹ:

- Phục vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, hàng quý, tháng và đột xuất, đảm bảo phục vụ các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện tác nghiệp quản lý đối với kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân; tổ chức quản lý kinh phí hoạt động của Văn phòng; phục vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Tổ chức quản lý việc sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt, thu chi đúng quy định; chấp hành và thực hiện đúng chế độ tài chính, chế độ báo cáo quyết toán và kiểm kê tài sản theo đúng quy định.

- Mở sổ theo dõi tài sản, thu - chi, xuất - nhập hàng hóa vật tư, thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định; xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các định mức chi tiêu, sử dụng vật tư hàng hóa đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với thực tế, chống lãng phí.

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị  có 1 Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng, có chuyên viên làm công tác tổng hợp và công tác tổ chức - cán bộ, cán bộ kế toán, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, phục vụ, lái xe.