Phòng Công tác Hội đồng nhân dân 

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân; điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân; tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân  tỉnh trong hoạt động đối ngoại.

3. Tham mưu phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, dự kiến và chuẩn bị về nội dung để tổ chức, điều hành các kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp và sinh hoạt định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cuộc họp Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo công tác hàng quý, sáu tháng và cả năm; giúp Chánh Văn phòng xây dựng báo cáo hàng tháng, 6 tháng và cả năm của Văn phòng; phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

5. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND trong kỳ họp và giữa 2 kỳ họp; theo dõi tình hình trả lời chất vấn và thực hiện lời hứa trước Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Phục vụ Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát (trừ giám sát về giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc nhiệm vụ của Phòng Thông tin và Công tác Dân nguyện); theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát.

7. Chịu trách nhiệm chính hoặc phối hợp với đơn vị liên quan để tham mưu và phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

8. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán và Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp.

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân có 1 Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng, có chuyên viên làm công tác tổng hợp, chuyên viên giúp việc Ban Kinh tế và ngân sách, chuyên viên giúp việc Ban Pháp chế, chuyên viên giúp việc Ban Văn hoá - Xã hội, chuyên viên giúp việc Ban Dân tộc.