Phòng Công tác đại biểu Quốc hội 

Phòng Công tác đại biểu Quốc hội tham mưu, giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Đoàn đại biểu Quốc hội; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trực tiếp đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự án Luật, dự án Pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết và các văn bản khác theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tham mưu cho Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội về tổ chức và hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật.

3. Tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát (trừ giám sát về giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc nhiệm vụ của Phòng Thông tin và Công tác Dân nguyện); theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát; phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội phục vụ các đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội đến địa phương công tác.

4. Giúp Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp tình hình hoạt động của Đoàn để báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, giữ mối liên hệ với các đại biểu Quốc hội; phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội và hoạt động đối ngoại.

Phòng Công tác đại biểu Quốc hội có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng, có chuyên viên làm công tác tổng hợp, chuyên viên giúp việc công tác giám sát, chuyên viên giúp việc công tác xây dựng Luật, chuyên viên phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội.

Trưởng phòng : Bùi Gia Quân

            Điện thoại cơ quan: 063.3540.775

            Điện thoại di động: 0913.668.190     

Địa chỉ :

            09 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.