Nhiệm vụ và Quyền hạn 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA BAN DÂN TỘC HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

Ban dân tộc HĐND tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn  cụ thể sau đây:

1.Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực dân tộc;

2.Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát các hoạt động của Ủy ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực dân tộc; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng  vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị  quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực dân tộc;

4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực dân tộc tại địa phương;

5. Kiến nghị Hội đồng nhân dân về những lĩnh vực thuộc dân tộc;

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân và Hội đồng nhân dân.