Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Du Lịch 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  ttxtdttmdl@lamdong.gov.vn 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Tạo

Giám đốc

taon@lamdong.gov.vn

2

Vũ Văn Tư

Phó giám đốc

tuvv@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng phòng HC - TC

nxhung@lamdong.gov.vn

4

Huỳnh Tất Minh

Phó phòng

minhht@lamdong.gov.vn