Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  ttptqd@lamdong.gov.vn  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Vũ Văn Cung

Phó Giám đốc – Phụ trách

 

CungVV@lamdong.gov.vn

2

Lê Văn Mỹ

Phó Giám đốc

 

MyLV@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Duy Trí

Trưởng phòng

Phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ

TriND@lamdong.gov.vn

4

Đỗ Minh Tùng

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức – Hành chính

TungDM@lamdong.gov.vn

5

Lê Văn Tạo

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế - Tổng hợp

TaoLV@lamdong.gov.vn