Thanh tra tỉnh 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - THANH TRA TỈNH

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : thanhtra@lamdong.gov.vn 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Đức Hưng

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

ndhung@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Ánh

Phó chánh thanh tra

Thanh tra tỉnh

anhnn@lamdong.gov.vn

3

Lê Đình Lý

Phó chánh thanh tra

Thanh tra tỉnh

lyld@lamdong.gov.vn

4

Lê Văn Liệu

Phó chánh thanh tra

Thanh tra tỉnh

lieulv@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Văn Tư

Chánh Văn Phòng

Văn phòng

tunguyen@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn đình Ngụ

Trưởng Phòng

Phòng NV1

ngund@lamdong.gov.vn

7

Lê Đức Hậu

Trưởng Phòng

Phòng NV2

hauld@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Thế Tân

Trưởng Phòng

Phòng NV3

tannguyen@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Văn Dậu

Phó Trưởng Phòng (phụ trách)

Phòng NV4

daunv@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Viết Chỉ

Phó Trưởng Phòng (phụ trách)

Phòng NV5

chinv@lamdong.gov.vn