Sở Tư Pháp 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI EMAIL – SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÂM ĐỒNG

(CẬP NHẬT NGÀY 06/12/2019)

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : stp@lamdong.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I. BAN GIÁM ĐỐC

1

Đoàn Xuân Sơn

Giám đốc

0263.3823614

sondx@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hiển

Phó giám đốc

0263.3989849

hiennv@lamdong.gov.vn

3

Vũ Văn Thúc

Phó  giám đốc

0263.3637799

thucvv@lamdong.gov.vn

4

Trần Thị Mỹ Linh

Phó giám đốc

0263.3828826

linh.stp@lamdong.gov.vn

II. VĂN PHÒNG SỞ

5

Lê Văn Thành

Chánh Văn phòng

0263.3829346

thanhlv@lamdong.gov.vn

6

Đỗ Đăng Hải

Phó Chánh Văn phòng

0263.3829346

ddhai@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Văn Lợi

Phó Chánh Văn phòng

0263.3829346

loinv@lamdong.gov.vn

III. THANH TRA SỞ

1

Trần Văn Thông

Chánh Thanh tra

0263.3540920

thongtv@lamdong.gov.vn

9

Dương Thị Quý

Phó Chánh thanh tra

0263.3540920

quydt@lamdong.gov.vn

IV. PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

10

Bùi Thị Mai Liên

Trưởng phòng

0263.3540723

lienbtm@lamdong.gov.vn

V. PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

11

Phạm Thị Thu Yến

Phó Trưởng phòng

0263.3540723

yenptt@lamdong.gov.vn

12

Lục Minh Thư

Phó Trưởng phòng

0263.3540723

thulm@lamdong.gov.vn

VI. PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

13

Nguyễn Thi

Trưởng phòng

0263.3541081

thin@lamdong.gov.vn

14

Nguyễn Hữu Tân

Phó  Trưởng phòng

0263.3541081

tannh@lamdong.gov.vn

15

Hoàng Lê Huân

Phó  Trưởng phòng

0263.3541081

huanhl@lamdong.gov.vn

VII. PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

16

Nguyễn Thành Trì

Trưởng phòng

0263.3833189

trint@lamdong.gov.vn

17

Nguyễn Văn Khoa

Phó Trưởng phòng

0263.3833189

khoanv@lamdong.gov.vn

18

Đỗ Thị Nhung

Phó Trưởng phòng

0263.3833189

nhungdt@lamdong.gov.vn

VIII. PHÒNG XÂY DỰNG KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

19

Võ Thị Thoại Danh

Trưởng phòng

0263.834541

danhvtt@lamdong.gov.vn

20

Trịnh Thị Lâm

Phó  Trưởng phòng

0263.834541

lamtt@lamdong.gov.vn

21

Lê Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

0263.834541

hunglv@lamdong.gov.vn

IX. PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

22

Mai Thị Kim Oanh

Trưởng phòng

0263.3533428

oanhmtk@lamdong.gov.vn

23

Phạm Thị Trang Đài

Phó Trưởng phòng

0263.3533428

daiptt@lamdong.gov.vn

X. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

24

Nguyễn Thị Lê Dung

Trưởng phòng

0263.3822947

dungntl@lamdong.gov.vn

25

Ngô Thị Ngọc Hồng

Phó Trưởng phòng

0263.3822947

hongntn@lamdong.gov.vn

XI. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3

26

Lê Kim Thành

Trưởng phòng

0263.3652145

thanhlk@lamdong.gov.vn

XII. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 4

27

Phạm Văn Hùng

Trưởng phòng

0263.3880058

hungpv@lamdong.gov.vn

XIII. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 5

28

Phạm Văn Hiền

Trưởng phòng

0263.3616779

hienpv@lamdong.gov.vn

29

Đỗ Hữu Chinh

Phó Trưởng phòng

0263.3616779

chinhdh@lamdong.gov.vn

XIV. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

30

Hà Thị Điệp

Giám đốc

0263.3832468

diepht@lamdong.gov.vn

31

Lương Minh Trực

Phó  giám đốc

0263.3865022

truclm@lamdong.gov.vn

32

Phạm Công Vân

Phó  giám đốc

0263.3786668

vanpc@lamdong.gov.vn

33

Nguyễn Văn Dũng

Phó  giám đốc

0263.3832468

dungnv@lamdong.gov.vn

XV. TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

34

Dương Văn Tám

Phó  giám đốc

 0263.3820282

tamdv.stp@lamdong.gov.vn

35

Đinh Thị Bích Lan

Phó  giám đốc

 0263.3820282

landtb@lamdong.gov.vn

36

Bùi Văn Tuân

Phó  giám đốc

 0263.3820282

tuanbv@lamdong.gov.vn