Sở Tài Chính 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: stc@lamdong.gov.vn

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị, phòng ban Địa chỉ email công vụ
1 Đặng Đức Hiệp Giám đốc Sở Ban giám đốc, Sở Tài chính hiepdd@lamdong.gov.vn
2 Lê Văn Nhân Phó Giám đốc Ban giám đốc, Sở Tài chính nhanlv@lamdong.gov.vn
3 Phạm Thị Tường Vân Phó Giám đốc Ban giám đốc, Sở Tài chính vanptt@lamdong.gov.vn
4 Phạm Văn Bình Phó Giám đốc Ban giám đốc, Sở Tài chính binhpv@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Minh Thừa Chánh văn phòng Văn phòng Sở, Sở Tài chính thuanm@lamdong.gov.vn
6 Nguyễn Thị Khánh Phượng Phó chánh văn phòng Văn phòng Sở, Sở Tài chính phuongntk@lamdong.gov.vn
7 Hồ Ngọc Lợi Chánh thanh tra Sở Thanh tra Sở, Sở Tài chính loihn@lamdong.gov.vn
8 Nguyễn Xuân Đức Phó Chánh thanh tra Sở Thanh tra Sở, Sở Tài chính ducnx@lamdong.gov.vn
9 Bùi Thị Tuyết Mai Trưởng phòng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính maibtt@lamdong.gov.vn
10 Nguyễn Thị Ái Hoa Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính hoanta@lamdong.gov.vn
11 Nguyễn Duy Phong Trưởng phòng Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính phongnd@lamdong.gov.vn
12 Ngô Trọng Nghĩa Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính nghiant@lamdong.gov.vn
13 Phạm Đình Xô Phụ trách phòng Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính xopd@lamdong.gov.vn
14 Đỗ Thị Sơn Phó trưởng phòng Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính sondt@lamdong.gov.vn
15 Võ Thăng Long Trưởng phòng Phòng Quản lý giá & Công sản, Sở Tài chính longvt@lamdong.gov.vn
16 Vũ Đức Duy Phó trưởng phòng Phòng Quản lý giá & Công sản, Sở Tài chính duyvd@lamdong.gov.vn
17 Nguyễn Ngọc Hậu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý giá & Công sản, Sở Tài chính haunn@lamdong.gov.vn
18 Trần Minh Thuận Phụ trách phòng Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính thuantm@lamdong.gov.vn
19 Phạm Đăng Hoàng Phụ trách phòng Phòng Tin học - Thống kê, Sở Tài chính hoangpd@lamdong.gov.vn