Sở Tài Chính 

DANH BẠ VÀ EMAIL CÔNG VỤ SỞ TÀI CHÍNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: stc@lamdong.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Địa chỉ email công vụ

01

Đặng Đức Hiệp

Giám đốc

Ban Giám đốc

0931546979

hiepdd@lamdong.gov.vn

02

Lê Văn Nhân

Phó Giám đốc

0918495845

nhanlv@lamdong.gov.vn

03

Phạm Văn Bình

Phó Giám đốc

0913666362

pvbinh@lamdong.gov.vn

04

Phạm Thị Tường Vân

Phó Giám đốc

0909226660

vanptt@lamdong.gov.vn

05

Nguyễn Minh Thừa

Chánh văn phòng

Văn phòng Sở, Sở Tài chính

thuanm@lamdong.gov.vn

06

Nguyễn Thị Khánh Phượng

Phó chánh văn phòng

phuongntk@lamdong.gov.vn

07

Hồ Ngọc Lợi

Chánh thanh tra Sở

Thanh tra Sở, Sở Tài chính

loihn@lamdong.gov.vn

08

Nguyễn Xuân Đức

Phó Chánh thanh tra Sở

ducnx@lamdong.gov.vn

09

Bùi Thị Tuyết Mai

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính

maibtt@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Thị Ái Hoa

Phó trưởng phòng

hoanta@lamdong.gov.vn

11

Nguyễn Duy Phong

Chánh văn phòng

Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính

0918.065.403

phongnd@lamdong.gov.vn

12

Ngô Trọng Nghĩa

Phó trưởng phòng

nghiant@lamdong.gov.vn

13

Phạm Đình Xô

Phụ trách phòng

Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính

xopd@lamdong.gov.vn