Sở Kế hoạch Đầu tư 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : skhdt@lamdong.gov.vn

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Đơn vị, phòng ban

Địa chỉ email công vụ

1

Đặng Trí Dũng

Bí thư chi bộ, Giám đốc

0918313485

Ban giám đốc

dungdt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Cường

Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc

0918073223

Ban giám đốc

cuongnv@lamdong.gov.vn

3

Bùi Văn Lâm

Phó Giám đốc

0919162065

Ban giám đốc

lambv@lamdong.gov.vn

4

Hoàng Việt Lâm

Phó Giám đốc

0937538944

Ban giám đốc

lamhv@lamdong.gov.vn

5

Lê Bình Minh

Chi uỷ viên, Trưởng phòng

0983810399

Kinh tế ngành

minhlb@lamdong.gov.vn

6

Phan Thị Thanh Vân

Chi uỷ viên, Phó phòng

0973538944

Đăng ký kinh doanh

vanptt@lamdong.gov.vn

7

Phan Chí Thanh

Chánh Văn phòng

0908122126 

Văn phòng Sở

thanhpcskh@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0919287282

Văn phòng Sở

tuannv@lamdong.gov.vn

9

Đàm Thị Thu Mến

Phó Chánh Văn phòng

0977383072

Văn phòng Sở

mendtt@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Trần Nhật Huy

Phó phòng

0982424727 

Tổng hợp, Quy hoạch

huyntn@lamdong.gov.vn

11

K' Brim

Phó phòng

0919418054

Tổng hợp, Quy hoạch

kbrim@lamdong.gov.vn

12

Hoàng Văn Khoa

Trưởng phòng

0913754605 

Kinh tế đối ngoại

khoahv@lamdong.gov.vn

13

Khúc Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

0903742123

Kinh tế đối ngoại

haktt@lamdong.gov.vn

14

Trần Thanh Quang

Trưởng phòng

0909506255 

Đăng ký kinh doanh

quangthanh@lamdong.gov.vn

15

Nguyễn Quang Mân

Phó phòng

0903747212

Đăng ký kinh doanh

mannq@lamdong.gov.vn

16

Trần Loan Anh

Phó phòng

0909946707 

Đăng ký kinh doanh

anhtl@lamdong.gov.vn

17

Bùi Văn Huy

Trưởng phòng

0918220552 

Đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư

huybv@lamdong.gov.vn

18

Chu Văn Thảo

Phó phòng

0982105401 

Đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư

thaocv@lamdong.gov.vn

19

Lưu Trùng Dương

Chanh thanh tra

0918277770 

Thanh tra

duonglt@lamdong.gov.vn

20

Trần Hải Nam

Phó Chánh thanh tra

0918371022 

Thanh tra

namth@lamdong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

21

Lê Quang Phi Thoàn

Chuyên viên

 

Kinh tế ngành

thoanlqp@lamdong.gov.vn

22

Nguyễn Văn Tựu

Chuyên viên

 

Kinh tế ngành

tuunv@lamdong.gov.vn

25

Hà Kiên Bình

Thanh tra viên

 

Thanh tra Sở

binhhk@lamdong.gov.vn

26

Trương Văn Nhân

Trưởng phòng

 

Đăng ký kinh doanh

nhantv@lamdong.gov.vn

29

Trần Hoàng Thoại An

Chuyên viên

 

Đăng ký kinh doanh

antht@lamdong.gov.vn

30

Đặng Hoài Nam

Chuyên viên

 

Đăng ký kinh doanh

namdh.skhdt@lamdong.gov.vn

32

Lê Bình Phương Hoài

Chuyên viên

 

Kinh tế đối ngoại

hoailbp@lamdong.gov.vn

33

Nguyễn Thị Thùy Trang

Chuyên viên

 

Kinh tế đối ngoại

trangntt@lamdong.gov.vn

35

Nguyễn Minh Trực

Chuyên viên

 

Đấu thầu, Thẩm định, Giám sát đầu tư

trucnm@lamdong.gov.vn

36

Trương Thanh Sơn

Chuyên viên

 

Đấu thầu, Thẩm định, Giám sát đầu tư

sontt@lamdong.gov.vn

37

Đinh Thị Ngọc

Chuyên viên

 

Đấu thầu, Thẩm định, Giám sát đầu tư

ngocdt.skh@lamdong.gov.vn