Sở Kế hoạch Đầu tư 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  skhdt@lamdong.gov.vn 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Đặng Trí Dũng

Giám đốc

Lãnh đạo sở

dungdt@lamdong.gov.vn

2

Phan Văn Dung

Phó Giám đốc

Lãnh đạo sở

dungpv@lamdong.gov.vn

3

Bùi Văn Lâm

Phó giám đốc

Lãnh đạo sở

lambv@lamdong.gov.vn

4

Hoàng Thanh Tình

Chánh Văn phòng

Văn phòng

tinhthanh@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Văn Tụ

Chánh Thanh tra

Thanh tra

tuvan@lamdong.gov.vn

6

Hoàng Văn Khoa

Trưởng phòng

Xây dựng thẩm định

khoahv@lamdong.gov.vn

7

Trương Văn Nhân

Trưởng phòng

Đăng ký kinh doanh

nhantv@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Văn Cường

Trưởng phòng

Kinh tế ngành

cuongnv@lamdong.gov.vn

9

Trần Thanh Quang

Trưởng phòng

Tổng hợp

quangthanh@lamdong.gov.vn

10

Hoàng Việt Lâm

Trưởng phòng

Văn xã

lamhv@lamdong.gov.vn

11

Lê Bình Minh

Trưởng phòng

Hợp tác đầu tư

minhlb@lamdong.gov.vn