Sở Công Thương 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sct@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Võ Ngọc Hiệp

Giám đốc

Ban Giám đốc

hiepvn@lamdong.gov.vn

2

Kiều Xuân Việt

Phó Giám đốc

Ban Giám đốc

vietkx@lamdong.gov.vn

3

Bùi Thế

Phó Giám đốc

Ban Giám đốc

buithe@lamdong.gov.vn

4

Cao Thị Thanh

Phó Giám đốc

Ban Giám đốc

Thanhct.sct@lamdong.gov.vn

5

Võ Đình Hải

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

haivd@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Vũ Phương Ngân

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

ngannvp@lamdong.gov.vn

7

Trần Minh Nghiệm

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Công nghiệp

nghiemtm@lamdong.gov.vn

8

Võ Đại Dũng

Phó.Trưởng phòng

Phòng Quản lý Công nghiệp

dungvd@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Văn Khánh

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Thương mại

Khanhnv.sct@lamdong.gov.vn

10

Ngô Thanh Sơn

Phó.Trưởng phòng

Phòng Quản lý Thương mại

Sonnt.sct@lamdong.gov.vn

11

Trịnh Thị Thanh

Phó.Trưởng phòng

Phòng Quản lý Thương mại

Thanhtt.sct@lamdong.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Hangntt.sct@lamdong.gov.vn

13

Đoàn Lương Huyên

Phó.Trưởng phòng

Phòng Kỹ thuật – An toàn – Môi trường

huyendl@lamdong.gov.vn

14

Hoàng Thị Kim Cúc

Phó.Trưởng phòng

Phòng Kỹ thuật – An toàn – Môi trường

cuchtk@lamdong.gov.vn

15

Đặng Vũ Dũng

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Điện năng

Dungdv.sct@lamdong.gov.vn

16

Nguyễn Thị Lệ Hường

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế

Huongntl.sct@lamdong.gov.vn

17

Nguyễn Thị Lê Na

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế

nantl@lamdong.gov.vn

18

Thái Quang Hưng

Chánh Thanh Tra

Thanh tra Sở

hungtq@lamdong.gov.vn

19

Nguyễn Trọng Nhã

Phó Giám đốc

Trung tâm Khuyến công

nhant@lamdong.gov.vn

20

Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc

Trung tâm Khuyến công

Nhungvt.sct@lamdong.gov.vn

21

Lê Phước Long

Giám đốc

Trung tâm Tư vấn Phát triển Công nghiệp

longlp@lamdong.gov.vn

22

Lê Như Nguyễn Thái Bình

Phó Giám đốc

Trung tâm Tư vấn Phát triển Công nghiệp

binhlnnt@lamdong.gov.vn

23

Kiều Xuân Việt

Chi cục Trưởng

Chi cục Quản lý Thị trường

vietkx@lamdong.gov.vn

24

Nguyễn Kiến Thiết

Phó Chi cục Trưởng

Chi cục Quản lý Thị trường

thietnk@lamdong.gov.vn

25

Chế Thị Kim Cương

Phó Chi cục Trưởng

Chi cục Quản lý Thị trường

cuongctk@lamdong.gov.vn