Qũy Đầu tư Phát triển 

 Địa chỉ hộp thư của cơ quan : qdtpt@lamdong.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban

Địa chỉ email công vụ

Trương Thị Lệ

Giám đốc

Quỹ Đầu tư phát triển

lett@lamdong.gov.vn

Cao Văn Danh

Phó Giám đốc

Quỹ Đầu tư phát triển

danhcv@lamdong.gov.vn

Trần Thị Thanh Hoa

Phó Giám đốc

Quỹ Đầu tư phát triển

hoattt@lamdong.gov.vn

Lê Minh Thanh

Trưởng phòng

Phòng Kế toán

thanhlm@lamdong.gov.vn

Lê Thị Ngọc Trinh

Phó phòng

Phòng Kế toán

trinhltn@lamdong.gov.vn

Đào Dũng Trí

Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ 1

tridd@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Bích Ngọc

Trưởng phòng

Phòng Hành chính Tổng hợp

ngocvtb@lamdong.gov.vn