Cục Thuế Lâm Đồng 
Địa chỉ hộp thư của cơ quan : cucthue@lamdong.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị, Phòng ban Địa chỉ email ngành Thuế Địa chỉ email UBND tỉnh cấp
1 Nguyễn Trọng Thoan Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng ntthoan.ldo@gdt.gov.vn thoannt@lamdong.gov.vn
2 Trần Phương Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng phuongt.ldo@gdt.gov.vn phuongt@lamdong.gov.vn
3  Bùi Văn Kính Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng bvkinh.ldo@gdt.gov.vn kinhbv@lamdong.gov.vn
4 Trần Phương Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tphuong.ldo@gdt.gov.vn phuongt@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hạnh Trưởng phòng Phòng Hành chính quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ nthanh.ldo@gdt.gov.vn nthanh@lamdong.gov.vn
6 Hồ Mùi Trưởng phòng Phòng Kê khai và Kế toán Thuế hmui.ldo@gdt.gov.vn
7 Nguyễn Trí Giản Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Nội bộ ntgian.ldo@gdt.gov.vn
8
Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Thuế số 1 bvkinh.ldo@gdt.gov.vn
9 Nguyễn Thị Tuyết Ánh Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Thuế số 2 nttanh.ldo@gdt.gov.vn
10 Nguyễn Thế Dũng Trưởng phòng Phòng Quản lý các khoản thu từ đất ntdung.ldo@gdt.gov.vn
11 Trương Văn Bình Trưởng phòng Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ Thuế tvbinh.ldo@gdt.gov.vn
12 Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng Phòng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân minhnv.ldo@gdt.gov.vn
13 Phạm Hồng Hải Trưởng phòng Phòng Thanh tra Thuế phhai.ldo@gdt.gov.vn
14 Hà Văn Vinh Trưởng phòng Phòng Tin học hvvinh.ldo@gdt.gov.vn hvvinh@lamdong.gov.vn
15 Chu Văn Trí Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ cvtri.ldo@gdt.gov.vn
16 Hà Trung Tính Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán httinh.ldo@gdt.gov.vn tinhhtct@lamdong.gov.vn
17 Trần Công Đăng Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ Người nộp thuế dang.ldo@gdt.gov.vn
18 Nguyễn Văn Tiến Chi cục trưởng CCT huyện Bảo Lâm nvtien.ldo@gdt.gov.vn
19 Phạm Văn Quang Chi cục trưởng CCT huyện Cát Tiên pvquang.ldo@gdt.gov.vn
20 Lê Thị Nhâm Chi cục trưởng CCT huyện Đạ Huoai ltnham.ldo@gdt.gov.vn
21 Nguyễn Văn Dũng Chi cục trưởng CCT huyện Đạ Tẻh nvdung.ldo@gdt.gov.vn
22 Dương Quang Tuyến Chi cục trưởng CCT huyện Đam Rông dqtuyen.ldo@gdt.gov.vn
23 Nguyễn Văn Hương Chi cục trưởng CCT huyện Di Linh nvhuong.ldo@gdt.gov.vn
24 Nguyễn Tấn Trinh Chi cục trưởng CCT huyện Đơn Dương nttrinh.ldo@gdt.gov.vn
25 Hoàng Văn Thắng Chi cục trưởng CCT huyện Đức Trọng hvthang.ldo@gdt.gov.vn
26 Lê Thanh Hải Chi cục trưởng CCT huyện Lạc Dương hai.ldo@gdt.gov.vn
27 Phạm Văn Trường Trưởng phòng CCT huyện Lâm Hà pvtruong.ldo@gdt.gov.vn
28 Nguyễn Thị Thanh Hòa Chi cục trưởng CCT thành phố Bảo Lộc ntthoa.ldo@gdt.gov.vn
29 Nguyễn Hùng Minh Chi cục trưởng CCT thành phố Đà Lạt nhminh.ldo@gdt.gov.vn
30 Cục thuế Tỉnh Lâm Đồng cucthue@lamdong.gov.vn
31 Văn phòng Cục thuế Lâm Đồng vpcucthue@lamdong.gov.vn
32 Đảng ủy Cục Thuế duk.cucthue@lamdong.gov.vn
33 Phòng TH-NV-DT Nghiepvucucthue@lamdong.gov.vn
34 Chi cục thuế   Đà Lạt cctdalat@lamdong.gov.vn
35 Chi cục thuế Bảo Lộc cctbaoloc@lamdong.gov.vn
36 Chi cục thuế Bảo Lâm cctbaolam@lamdong.gov.vn
37 Chi cục thuế Đức Trọng cctductrong@lamdong.gov.vn
38 Chi cục thuế Đơn Dương cctdonduong@lamdong.gov.vn
39 Chi cục thuế   Di linh cctdilinh@lamdong.gov.vn
40 Chi cục thuế Lâm Hà cctlamha@lamdong.gov.vn
41 Chi cục thuế   Đạ Huoai cctdahuoai@lamdong.gov.vn
42 Chi cục thuế   Đạ Tẻh cctdateh@lamdong.gov.vn
43 Chi cục thuế   Cát Tiên cctcattien@lamdong.gov.vn
44 Chi cục thuế Lạc Dương cctlacduong@lamdong.gov.vn
45 Chi cục thuế Đam Rông cctdamrong@lamdong.gov.vn