Cục Thuế Lâm Đồng 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - CỤC THUẾ

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : cucthue@lamdong.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Trọng Thoan

Cục Trưởng

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

ntthoan.ldo@gdt.gov.vn

2

Phan Thị Vịnh

Phó Cục Trưởng

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

vinhpt.ldo@gdt.gov.vn

3

Huỳnh Tấn Thành

Phó Cục Trưởng

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

htthanh.ldo@gdt.gov.vn

4

Nguyễn Văn Từa

Phó Cục Trưởng

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

nvtua.ldo@gdt.gov.vn

5

Nguyễn Hồng Thái

Phó Cục Trưởng

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

nhthai.ldo@gdt.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng Phòng

Phòng HCQT - TV - AC

nthanh.ldo@gdt.gov.vn

7

Lê Thị Kim Cúc

Trưởng Phòng

Phòng TCCB

ltkcuc.ldo@gdt.gov.vn

8

Hà Trung Tính

Trưởng Phòng

Phòng TH-DT

httinh.ldo@gdt.gov.vn

9

Trần Công Đăng

Trưởng Phòng

Phòng TT-HT-NNT

Dang.ldo@gdt.gov.vn

10

Hà Văn Vinh

Trưởng Phòng

Phòng Tin học

hvvinh.ldo@gdt.gov.vn

11

Hoàng Văn Thắng

Trưởng Phòng

Phòng Thanh tra Thuế

hvthang.ldo@gdt.gov.vn

12

Nguyễn Thị Tuyết Ánh

Trưởng Phòng

Phòng QLN&CCT

nttanh.ldo@gdt.gov.vn

13

Trương Văn Bình

Trưởng Phòng

Phòng KTNB

tvbinh.ldo@gdt.gov.vn

14

Nguyễn Văn Minh

Trưởng Phòng

Phòng QL Thuế TNCN

minhnv.ldo@gdt.gov.vn

15

Hồ Mùi

Trưởng Phòng

Phòng KK&KTT

hmui.ldo@gdt.gov.vn

16

Nguyễn Trí Giản

Trưởng Phòng

Phòng Kiểm tra số 1

ntgian.ldo@gdt.gov.vn

17

Phạm Hồng Hải

Trưởng Phòng

Phòng Kiểm tra số 2

phhai.ldo@gdt.gov.vn

18

Nguyễn Thế Dũng

Trưởng Phòng

Phòng QLCK thu từ đất

ntdung.ldo@gdt.gov.vn