Cục Thuế Lâm Đồng 
Địa chỉ hộp thư của cơ quan : cucthue@lamdong.gov.vn

 
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị, Phòng ban Địa chỉ email ngành Thuế Địa chỉ email UBND tỉnh cấp
1 Nguyễn Trọng Thoan Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng ntthoan.ldo@gdt.gov.vn thoannt@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Hồng Thái Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nhthai.ldo@gdt.gov.vn thainh@lamdong.gov.vn
3 Nguyễn Văn Từa Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nvtua.ldo@gdt.gov.vn tuanv@lamdong.gov.vn
4 Trần Phương Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tphuong.ldo@gdt.gov.vn phuongt@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hạnh Trưởng phòng Phòng Hành chính quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ nthanh.ldo@gdt.gov.vn nthanh@lamdong.gov.vn
6 Hồ Mùi Trưởng phòng Phòng Kê khai và Kế toán Thuế hmui.ldo@gdt.gov.vn  
7 Nguyễn Trí Giản Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Nội bộ ntgian.ldo@gdt.gov.vn  
8 Bùi Văn Kính Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Thuế số 1 bvkinh.ldo@gdt.gov.vn  
9 Nguyễn Thị Tuyết Ánh Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Thuế số 2 nttanh.ldo@gdt.gov.vn  
10 Nguyễn Thế Dũng Trưởng phòng Phòng Quản lý các khoản thu từ đất ntdung.ldo@gdt.gov.vn  
11 Trương Văn Bình Trưởng phòng Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ Thuế tvbinh.ldo@gdt.gov.vn  
12 Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng Phòng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân minhnv.ldo@gdt.gov.vn  
13 Phạm Hồng Hải Trưởng phòng Phòng Thanh tra Thuế phhai.ldo@gdt.gov.vn  
14 Hà Văn Vinh Trưởng phòng Phòng Tin học hvvinh.ldo@gdt.gov.vn hvvinh@lamdong.gov.vn
15 Chu Văn Trí Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ cvtri.ldo@gdt.gov.vn  
16 Hà Trung Tính Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán httinh.ldo@gdt.gov.vn tinhhtct@lamdong.gov.vn
17 Trần Công Đăng Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ Người nộp thuế dang.ldo@gdt.gov.vn  
18 Nguyễn Văn Tiến Chi cục trưởng CCT huyện Bảo Lâm nvtien.ldo@gdt.gov.vn  
19 Phạm Văn Quang Chi cục trưởng CCT huyện Cát Tiên pvquang.ldo@gdt.gov.vn  
20 Lê Thị Nhâm Chi cục trưởng CCT huyện Đạ Huoai ltnham.ldo@gdt.gov.vn  
21 Nguyễn Văn Dũng Chi cục trưởng CCT huyện Đạ Tẻh nvdung.ldo@gdt.gov.vn  
22 Dương Quang Tuyến Chi cục trưởng CCT huyện Đam Rông dqtuyen.ldo@gdt.gov.vn  
23 Nguyễn Văn Hương Chi cục trưởng CCT huyện Di Linh nvhuong.ldo@gdt.gov.vn  
24 Nguyễn Tấn Trinh Chi cục trưởng CCT huyện Đơn Dương nttrinh.ldo@gdt.gov.vn  
25 Hoàng Văn Thắng Chi cục trưởng CCT huyện Đức Trọng hvthang.ldo@gdt.gov.vn  
26 Lê Thanh Hải Chi cục trưởng CCT huyện Lạc Dương hai.ldo@gdt.gov.vn  
27 Phạm Văn Trường Trưởng phòng CCT huyện Lâm Hà pvtruong.ldo@gdt.gov.vn  
28 Nguyễn Thị Thanh Hòa Chi cục trưởng CCT thành phố Bảo Lộc ntthoa.ldo@gdt.gov.vn  
29 Nguyễn Hùng Minh Chi cục trưởng CCT thành phố Đà Lạt nhminh.ldo@gdt.gov.vn  
30 Cục thuế Tỉnh Lâm Đồng       cucthue@lamdong.gov.vn
31 Văn phòng Cục thuế Lâm Đồng       vpcucthue@lamdong.gov.vn
32 Đảng ủy Cục Thuế       duk.cucthue@lamdong.gov.vn
33 Phòng TH-NV-DT       Nghiepvucucthue@lamdong.gov.vn
34 Chi cục thuế   Đà Lạt       cctdalat@lamdong.gov.vn
35 Chi cục thuế Bảo Lộc       cctbaoloc@lamdong.gov.vn
36 Chi cục thuế Bảo Lâm       cctbaolam@lamdong.gov.vn
37 Chi cục thuế Đức Trọng       cctductrong@lamdong.gov.vn
38 Chi cục thuế Đơn Dương       cctdonduong@lamdong.gov.vn
39 Chi cục thuế   Di linh       cctdilinh@lamdong.gov.vn
40 Chi cục thuế Lâm Hà       cctlamha@lamdong.gov.vn
41 Chi cục thuế   Đạ Huoai       cctdahuoai@lamdong.gov.vn
42 Chi cục thuế   Đạ Tẻh       cctdateh@lamdong.gov.vn
43 Chi cục thuế   Cát Tiên       cctcattien@lamdong.gov.vn
44 Chi cục thuế Lạc Dương       cctlacduong@lamdong.gov.vn
45 Chi cục thuế Đam Rông       cctdamrong@lamdong.gov.vn