Ban Quản Lý Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  bqlkdlhtl@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Xuân Thành

Giám đốc

thanhnx@lamdong.gov.vn

2

Phạm Văn Dân

Phó giám đốc

danpv@lamdong.gov.vn

3

Trần Quốc Phong

Phó giám đốc

phongtq@lamdong.gov.vn