Ban QL các KCN 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bqlkcn@lamdong.gov.vn    

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban

Địa chỉ mail công vụ

1

Trần Xuân Vượng

Trưởng ban

 

vuongtx@lamdong.gov.vn

2

Phạm Thế Hùng

P.Trưởng ban

 

pthung@lamdong.gov.vn

3

Đỗ Xuân Kiên

P. Trưởng ban

 

kiendx@lamdong.gov.vn

4

Đặng Kim Lâm

Trưởng phòng

Phòng Quản lý ĐT&DN 

lamdk@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Quang Đạt

Trưởng phòng

Phòng KHTH 

datnq@lamdong.gov.vn

6

Võ T.Tuyết Nhung

Chánh Văn phòng

Văn phòng 

nhungvtt@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Hoàng Vũ

Trưởng phòng

Phòng Quản lý TN&MT 

vunh@lamdong.gov.vn

8

Lê Hải

Trưởng phòng

Phòng Quản lý QHXD

hail@lamdong.gov.vn

9

Đào Thị Thu Hằng

P.Trưởng phòng

Phòng Quản lý TNMT 

hangdtt@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Thị Thanh Hoa

P.Trưởng phòng

Phòng Quản lý ĐT&DN

ntthoa@lamdong.gov.vn