Ban Dân Tộc 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BAN DÂN TỘC

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bdt@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Võ Văn Hoàng

Trưởng ban

Ban Dân tộc

0983.220.494

hoangvv@lamdong.gov.vn

2

K’ Men

P.Trưởng ban

Ban Dân tộc

 

menml@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Đức Tài 

Phó ban 

Ban Dân tộc 

 

taind@lamdong.gov.vn 

4

Bon Yô Soan

P.Trưởng ban

Ban Dân tộc

 

soanby@lamdong.gov.vn

5

Dơ Woang Ya Gương

P.Trưởng ban

Ban Dân tộc

 

Guongdwy@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng phòng

Chính sách tuyên truyền & Địa bàn

 

loinv@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Văn Thăng

P.Chánh văn phòng

Văn phòng

 

thangvan@lamdong.gov.vn

8

K’ Tịp

P.Chánh thanh tra

Thanh tra

 

ktip@lamdong.gov.vn

9

Ngô Khắc Hào

p. Trưởng phòng

Chính sách tuyên truyền & Địa bàn

 

haonk@lamdong.gov.vn