Ban Dân Tộc 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BAN DÂN TỘC

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bdt@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Võ Văn Hoàng

Trưởng ban

Ban Dân tộc

hoangvv@lamdong.gov.vn

2

K’ Men

P.Trưởng ban

Ban Dân tộc

menml@lamdong.gov.vn

3

Bon Yô Soan

P.Trưởng ban

Ban Dân tộc

soanby@lamdong.gov.vn

4

Dơ Woang Ya Gương

P.Trưởng ban

Ban Dân tộc

Guongdwy@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng phòng

Chính sách tuyên truyền & Địa bàn

loinv@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thăng

P.Chánh văn phòng

Văn phòng

thangvan@lamdong.gov.vn

7

K’ Tịp

P.Chánh thanh tra

Thanh tra

ktip@lamdong.gov.vn

8

Ngô Khắc Hào

p. Trưởng phòng

Chính sách tuyên truyền & Địa bàn

haonk@lamdong.gov.vn