DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN ĐƠN DƯƠNG 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Đơn Dương

hudonduong@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Đơn Dương

hdnddonduong@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Đơn Dương

ubnddonduong@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đơn Dương

vpubnddonduong@lamdong.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đợn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Đinh Ngọc Hùng

CT UBND huyện

UBND huyện

hungdn@lamdong.gov.vn

2

Dương Đức Đại

PCT UBND huyện

UBND huyện

daidd@lamdong.gov.vn

3

Lê Hữu Túc

PCT UBND huyện

UBND huyện

tuclh@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Vinh

Trưởng phòng

Phòng VHTT huyện

vinhnv@lamdong.gov.vn

5

Ka Sung

Trưởng phòng

Phòng Dân Tộc

kasung@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng phòng

Phòng LĐTBXH

thanhnv@lamdong.gov.vn

7

Lộc Văn Trung

Trưởng phòng

Phòng Y tế

trunglv@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Dan Sinh

Trưởng phòng

Phòng Nội Vụ

sinhnd@lamdong.gov.vn

9

Lê Thị Bé

Trưởng phòng

Phòng NN&PTNT

belt@lamdong.gov.vn

10

Lưu Đáng

Chánh thanh tra

Thanh tra

luudang@lamdong.gov.vn

11

Lê Quốc Dũng

Trưởng phòng

Phòng Tư Pháp

dunglq@lamdong.gov.vn

12

Hoàng Công Hiếu

Trưởng phòng

Phòng TN-MT

hieuhc@lamdong.gov.vn

13

Trần Thanh Vũ

Trưởng phòng

Phòng KT-HT

vutt@lamdong.gov.vn

14

Lê Văn Thọ

Trưởng phòng

Phòng TC-KH

tholv@lamdong.gov.vn

15

Trần Hùng Dũng

Chánh VP

VP HĐND-UBND

dungth@lamdong.gov.vn

16

Nguyễn Văn Kháng

Trường phòng

Phòng GD-ĐT

khangnv@lamgong.gov.vn