DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN DI LINH 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Di Linh

hudilinh@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Di Linh

hdnddilinh@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Di Linh

ubnddilinh@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh

vpubnddilinh@lamdong.gov.vn

STT Tổ chức Địa chỉ thư điện tử
1 Phòng Dân tộc huyện huyện Di Linh dtdilinh@lamdong.gov.vn
2 Phòng Giáo dục huyện Di Linh gddilinh@lamdong.gov.vn
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Di Linh kthtdilinh@lamdong.gov.vn
4 Phòng LĐTBXH huyện Di Linh ldtbxhdilinh@lamdong.gov.vn
5 Phòng Nội vụ huyện Di Linh nvdilinh@lamdong.gov.vn
6 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Di Linh tckhdilinh@lamdong.gov.vn
7 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Di Linh tnmtdilinh@lamdong.gov.vn
8 Phòng Tư Pháp huyện Di Linh tpdilinh@lamdong.gov.vn
9 Phòng VHTT huyện Di Linh vhttdilinh@lamdong.gov.vn
10 Thanh tra huyện Di Linh ttdilinh@lamdong.gov.vn
11 Ban Dân vận Huyện ủy Di Linh bdvdilinh@lamdong.gov.vn
12 Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh btcdilinh@lamdong.gov.vn
13 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh btgdilinh@lamdong.gov.vn
14 Đảng ủy Thị trấn Di Linh duttdilinh@lamdong.gov.vn
15 Đảng ủy xã Bảo Thuận - huyện Di Linh duxbaothuan@lamdong.gov.vn
16 Đảng ủy xã Đinh Lạc - huyện Di Linh duxdinhlac@lamdong.gov.vn
17 Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa - huyện Di Linh duxdinhtranghoa@lamdong.gov.vn
18 Đảng ủy xã Đinh Trang Thượng - huyện Di Linh duxdinhtrangthuong@lamdong.gov.vn
19 Đảng ủy xã Gia Bắc - huyện Di Linh duxgiabac@lamdong.gov.vn
20 Đảng ủy xã Gia Hiệp - huyện Di Linh duxgiahiep@lamdong.gov.vn
21 Đảng ủy xã Gung Ré - huyện Di Linh duxgungre@lamdong.gov.vn
22 Đảng ủy xã Hòa Bắc - huyện Di Linh duxhoabac@lamdong.gov.vn
23 Đảng ủy xã Hòa Nam - huyện Di Linh duxhoanam@lamdong.gov.vn
24 Đảng ủy xã Hòa Ninh - huyện Di Linh duxhoaninh@lamdong.gov.vn
25 Đảng ủy xã Hòa Trung - huyện Di Linh duxhoatrung@lamdong.gov.vn
26 Đảng ủy xã Liên Đầm - huyện Di Linh duxliendam@lamdong.gov.vn
27 Đảng ủy xã Sơn Điền - huyện Di Linh duxsondien@lamdong.gov.vn
28 Đảng ủy xã Tam Bố - huyện Di Linh duxtambo@lamdong.gov.vn
29 Đảng ủy xã Tân châu - huyện Di Linh duxtanchau@lamdong.gov.vn
30 Đảng ủy xã Tân Lâm - huyện Di Linh duxtanlam@lamdong.gov.vn
31 Đảng ủy xã Tân Nghĩa - huyện Di Linh duxtannghia@lamdong.gov.vn
32 Đảng ủy xã Tân Thượng - huyện Di Linh duxtanthuong@lamdong.gov.vn
33 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Di Linh ubktdilinh@lamdong.gov.vn
34 Văn phòng Huyện ủy Di Linh vphudilinh@lamdong.gov.vn

Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Canh

Bí thư

Huyện ủy Di Linh

canhng@lamdong.gov.vn

2

K’Broi

Phó Bí thư

Huyện ủy Di Linh

kbroi@lamdong.gov.vn

3

Vũ Đình Sơn

Phó Bí thư

Huyện ủy Di Linh

sonvd@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Liêm

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

Huyện ủy Di Linh

liemnv@lamdong.gov.vn

5

Lê Hồng Phong

Trưởng Ban Tổ chức

Huyện ủy Di Linh

phonglhdl@lamdong.gov.vn

6

Hà Văn Duyên

Trưởng Ban Tuyên giáo

Huyện ủy Di Linh

duyenhv@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Văn Bính

Trưởng Ban Dân Vận

Huyện ủy Di Linh

binhnvdl@lamdong.gov.vn

8

Hồ Sỹ Huy

Chánh Văn phòng

Huyện ủy Di Linh

huyhs@lamdong.gov.vn

9

Trần Đình Sỹ

Chủ tịch

UBND huyện

sytd@lamdong.gov.vn

10

Đoàn Văn Bông

Phó chủ tịch

UBND huyện

bongdv@lamdong.gov.vn

11

Lê Viết Phú

Phó chủ tịch

UBND huyện

phulv@lamdong.gov.vn

12

Lâm Thị Phước Linh

Phó chủ tịch

UBND huyện

linhltp@lamdong.gov.vn

13

Vũ Đức Nhuần

Chánh VP HĐND&UBND

 

nhuanvd@lamdong.gov.vn

14

Vũ Văn Phòng

Phó Chánh VP HĐND & UBND

 

phongvv@lamdong.gov.vn

15

Vũ Hồng Long

Phó Chánh VP HĐND & UBND

 

longvh@lamdong.gov.vn

16

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chánh VP HĐND & UBND

 

hant.dl@lamdong.gov.vn

17

Đới Ngọc Văn

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

vandn@lamdong.gov.vn

18

Hà Văn Thạnh

Trưởng phòng

Phòng LĐ,TB&XH

thanhhvdl@lamdong.gov.vn

19

Phan Đình Đồng

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục & Đào tạo

dongpd@lamdong.gov.vn

20

Vũ Hải Lý

Trưởng phòng

Phòng Y tế

lyvh@lamdong.gov.vn

21

Đinh Duy Truyền

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa & thông tin

truyendd@lamdong.gov.vn

22

Trần Đức Công

Trưởng phòng

Phòng Tài chính & Kế hoạch

congtddl@lamdong.gov.vn

23

Trần Nhật Thi

Trưởng phòng

Phòng NN&PTNT

thitn@lamdong.gov.vn

24

Lê Văn Phương

Trưởng phòng

Phòng TN&MT

phuonglv@lamdong.gov.vn

25

Lê Văn Trường

Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

truonglvdl@lamdong.gov.vn

26

Nguyễn Thế Học

Chánh thanh tra

Thanh tra huyện

hocnt@lamdong.gov.vn

27

Lê Hùng Cường

Giám đốc

Trung tâm VHTT

cuonglh@lamdong.gov.vn