Liên Đoàn lao Động huyện Đạ Tẻh 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻh.

Địa chỉ: Khu phố 1A thị trấn Đạ Tẻh.

Điện thoại: 0633. 880 221

Email: ldlddateh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Bà: Nguyễn Thị Tiếng Thơ

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện

Điện thoại: 0949246846

Email: 

Chủ tịch

2

Ông: Nguyễn Tất Quyết

Chức vụ: Phó chủ tịch LĐLĐ huyện

Điện thoại: 0916917580.

Email: tatquyet@gmail.com

Phó chủ tịch

3

Bà: Lại Phước Phương Tâm

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0933765007.

Email: laiphuocphuongtam@yahoo.com.vn

Chuyên viên

 

 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn. Tuyên truyền đường lối, chủ trương  của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công  đoàn. Lãnh đạo hoạt động công đoàn, giai cấp công nhân trong toàn huyện./.