New Page 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (307 + 02 TTHC đặc thù)

 

 

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ ( QĐ 2544/QĐ-UBND ngày 11/12/2013)

1

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng.

 

 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017)

 

 

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

2

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

3

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

4

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

5

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

6

5

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

7

6

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

8

7

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

9

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

10

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

11

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

12

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

13

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

 

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

14

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

15

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

16

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

17

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

18

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

19

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

20

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

21

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

22

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

23

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

24

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

25

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

26

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

27

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

28

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

29

16

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018)

30

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

31

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

32

3

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 4/7/2019)

 

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN

33

1

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

34

2

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

35

3

Chuyển trường phổ thông dân tộc bán trú

36

4

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

37

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

38

6

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

39

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiều học tư thục

40

8

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

41

9

Giải thể trường tiểu học ( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

42

10

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

43

11

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mẩm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

44

12

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

45

13

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

46

14

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

47

15

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

48

16

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

49

17

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

50

18

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

51

19

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

52

20

Quy trình đánh giá, xếp loại " Cộng đồng học tập" cấp xã

53

21

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang  học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

54

22

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

 

II

TTHC THUỘC THẦM QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

55

23

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

56

24

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

57

25

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

58

26

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

59

27

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

60

28

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

61

29

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

62

30

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

63

31

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

64

32

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

65

33

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài trời chính khóa

66

34

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

67

35

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

68

36

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

69

37

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

70

38

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

71

39

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ  (QĐ 2236/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

 

A

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

72

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

73

2

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

74

3

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

75

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

76

5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

B

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

77

6

Đăng ký thành lập hợp tác xã

78

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

79

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

80

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

81

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

82

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

83

12

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

84

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

85

14

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

86

15

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

87

16

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

88

17

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

89

18

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

90

19

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

91

20

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

92

21

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)

 

A

Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản

93

1

Kê khai giá

94

2

Đăng ký giá

 

B

Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

95

3

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

96

4

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VÀ DU LỊCH (QĐ 1181/QĐ-UBND ngày 30/05/2019; QĐ 2002/QĐ-UBND ngày 19/09/2019)

 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA

97

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

98

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

99

3

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn

100

4

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân ( thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản)

 

 

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

101

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

102

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

103

7

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

104

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

105

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

106

10

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

107

11

Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

108

12

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

109

13

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

110

14

Công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

111

15

Công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

112

16

Công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

113

17

Công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

 

 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018)

 

 

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

114

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

115

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

 

 

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

116

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

117

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

118

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

119

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

120

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất

 

 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

121

1

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

122

2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

123

3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

124

4

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

125

5

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

126

6

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

127

7

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

 

 

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG  (QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 QĐ 417/QĐ-UBND ngày 04/3/2020)

128

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

129

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/04/2019 và QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 20/12/2019)

130

1

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

131

2

Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

132

3

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

133

4

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

134

5

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá

135

6

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá

136

7

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

137

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

138

9

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

139

10

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

140

11

cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

141

12

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

142

13

Cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

143

14

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

144

15

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

145

16

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

146

17

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

147

18

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

148

19

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

149

20

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thuỷ điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (QĐ 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2019) ;QĐ 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

150

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh ( trường hợp thiết kế 01 bước )

151

2

cấp giấy phép xây dựng ( GPXD) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

152

3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

153

4

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

154

5

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

155

6

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

156

7

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

157

8

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

158

9

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

159

10

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI (QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/04/2019)

160

1

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

161

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

162

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

163

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

164

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

165

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

166

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

167

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

168

9

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

169

10

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

170

11

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

171

12

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

 

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH - XÃ HỘI (QĐ 1194/QĐ-UBND ngày 03/06/2019QĐ 1948/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 )

 

A

Thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Lĩnh vực dạy nghề

172

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

Lĩnh vực lao động tiền lương

173

2

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp (TTHC này đã được đơn giản hóa về đối tượng thực hiện TTHC)

 

 

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

174

3

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

175

4

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

176

5

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

177

6

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội

178

7

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

179

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

180

9

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

181

10

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

182

11

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

183

12

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

Lĩnh vực Người có công

184

13

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

185

14

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 

B

TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

186

15

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

187

16

Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

188

17

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

189

18

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

190

19

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

191

20

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

192

21

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

193

22

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

194

23

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công tử trần

 

 

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

195

24

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

196

25

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

197

26

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

C

Liên thông UBND xã - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

198

27

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

D

Liên thông các cấp

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

199

28

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

 

Lĩnh vực Người có công

200

29

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

201

30

Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

202

31

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

203

32

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

204

33

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

205

34

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

206

35

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng

207

36

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

208

37

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ

209

38

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

210

39

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

211

40

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

212

41

Giải quyết chế độ người có công với cách mạng

213

42

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

214

43

Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công

215

44

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

216

45

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất động hóa học

217

46

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  (QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019  QĐ 268/QĐ-UBND ngày 06/02/2020)

 

 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

218

1

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

219

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

220

3

Hỗ trợ dự án liên kết

221

4

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

222

5

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

223

6

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

224

7

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi UBND tỉnh phân cấp ( UBND huyện phê duyệt)

225

8

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

226

9

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thầm quyền của UBND huyện

227

10

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

228

11

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

 

 

LÂM NGHIỆP

229

12

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh ( đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

230

13

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh ( đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

231

14

Xác nhận bảng kê lâm sản

 

 

THỦY SẢN

232

15

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng ( thuộc địa bàn quản lý)

233

16

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng ( thuộc địa bàn quản lý)

 

 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

234

17

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

 

LĨNH VỰC Y TẾ ( Cơ sở khám chữa bệnh) (QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

 

 

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

235

1

Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

236

2

Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

237

3

Khám sức khỏe định kỳ

238

4

cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

239

5

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

240

6

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

 

 

LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

241

7

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

242

8

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

243

9

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

 

 

LĨNH VỰC THANH TRA (QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018; QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 01/11/2019)

244

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

245

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

246

3

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

247

4

Tiếp công dân

248

5

Xử lý đơn thư

249

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

250

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

251

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

252

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

253

10

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

 

THỦ TỤC ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN (QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016)

254

1

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap 

255

3

Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất công).

 

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ (QĐ 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2017)

 

 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

256

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

257

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

258

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

259

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)

260

2

Thủ tục thành lập hội

261

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

262

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

263

5

Thủ tục đổi tên hội

264

6

Thủ tục hội tự giải thể

265

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

LĨNH VỰC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

266

1

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

267

2

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

268

3

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

269

4

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

270

5

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

271

6

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

272

7

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

273

8

Thủ tục đổi tên quỹ

274

9

Thủ tục quỹ tự giải thể

275

10

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

276

11

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

 

LĨNH VỰC TÔN GIÁO (QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018)

277

1

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

278

2

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiều xã thuộc một huyện

229

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

280

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

281

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

282

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

283

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

284

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng của cơ sở tín ngượng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018)

285

1

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

286

2

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

287

3

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

288

4

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

289

5

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

290

6

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

291

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

292

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

 

LĨNH VỰC VIÊN CHỨC ( QĐ 2122/QĐ-UBND ngày 30/09/2019)

293

1

Thủ tục thi tuyển viên chức

294

2

Thủ tục xét tuyển viên chức

295

3

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

296

4

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018)

297

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

298

2

Thủ tục phục hồi danh dự

 

LĨNH VỰC DÂN TỘC  (QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018)

299

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

300

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM  (QĐ 2377/QĐ-UBND ngày 07/11/2019

301

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ( gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

302

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

303

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thánh nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

304

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

305

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

306

6

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

307

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

308

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

309

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất