Nhiệm vụ 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai

khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 và Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện Đạ Huoai khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I. Những nguyên tắc phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện:

- Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 29, 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cùng với tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND huyện trước Huyện ủy, HĐND huyện và UBND tỉnh.

- Các Phó Chủ tịch và các Ủy viên khác của UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch UBND huyện phân công, kịp thời báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch những vấn đề phát sinh. Các Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên Ủy ban phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công.

- Mỗi thành viên UBND huyện chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác được giao trước HĐND, UBND huyện và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước Huyện ủy, HĐND huyện và UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND huyện phân công một Phó Chủ tịch Thường trực để điều hành công việc chung khi Chủ tịch đi vắng. Các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Ông Lưu Tiến Chinh - Chủ tịch UBND huyện

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 29, 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trực tiếp phụ trách những lĩnh vực sau:

a) Phụ trách chung và các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, chủ tài khoản ngân sách Nhà nước cấp huyện, quốc phòng, an ninh, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông, cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, tôn giáo, dân tộc, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

b) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực để điều hành công việc chung khi Chủ tịch đi vắng.

c) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp huyện theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

d) Giữ mối quan hệ với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, MTTQVN huyện và các đoàn thể của huyện.

đ) Phụ trách, theo dõi các đơn vị, các ban.

- Phòng Nội vụ;

- Thanh tra huyện;

- Công an huyện;

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- Tòa án nhân dân huyện;

- Viện kiểm sát nhân dân huyện;

- Chi cục Thi hành án Dân sự;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo;

- Trưởng Ban An toàn giao thông;

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự;

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn pháp luật;

- Chủ tịch Hội đồng lương;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng;

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự;

- Phó ban Thường trực BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

2. Ông Trịnh Xuân Thuỷ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng hoặc các công việc được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

b) Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi về an toàn giao thông; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo dõi công tác giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực phụ trách.

c) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tài nguyên, môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; lâm nghiệp; quản lý đô thị; giao thông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; theo dõi đầu tư, xây dựng cơ bản đối với các chương trình, dự án thuộc phạm vi lĩnh vực công tác nêu trên.

d) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp huyện theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

đ) Phụ trách, theo dõi các đơn vị, lĩnh vực:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Trung tâm QL&KTCTCC;

- Phòng Y tế;

- Trung tâm Y tế;

- Trung tâm Dân số KHHGĐ;

- Trung tâm Nông nghiệp;

- Hạt Kiểm lâm;

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai;

- Ban QLRPH Nam Huoai;

- Chi nhánh VP Đăng ký đất đai.

- Điện lực Đạ Huoai;

- Trưởng Ban Chỉ đạo về kế hoạch BV&PTR rừng giai đoạn 2016-2020;

- Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi và áp dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp huyện.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể.

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ.

- Trưởng BCĐ liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trưởng BCĐ Chăm sóc sức khỏa nhân dân.

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo.

- Phó Trưởng ban Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN;

- Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện;

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tư vấn Pháp luật,

- Phó Chủ tịch Hội đồng lương;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

3. Ông Nguyễn Linh Hoạt - Phó Chủ tịch UBND huyện.

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi về công tác tôn giáo; dân tộc; các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, các nguồn vay, viện trợ trên địa bàn; nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu; công tác tổng hợp của UBND huyện; công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực phụ trách; hoạt động của các hội; công tác cải cách hành chính.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tài chính; thuế; kho bạc; thống kê; thương mại; lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giảm nghèo; an sinh xã hội; thông tin - truyền thông, văn hóa - thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; nước sạch; nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; đầu tư, xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, dự án thuộc phạm vi lĩnh vực công tác nêu trên.

c) Giữ mối quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

d) Kiêm nhiệm một số chức danh các ban chỉ đạo hoặc hội đồng chuyên ngành cấp huyện theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

đ) Phụ trách, theo dõi các đơn vị:

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Lao động TB&XH;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng Dân tộc;

- Phòng Văn hoá và Thông tin;

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao;

- Đài Truyền thanh - Truyền hình;

- Chi cục Thuế;

- Chi cục Thống kê;

- Kho bạc;

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách và Xã hội;

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT;

- Nhà máy nước Đạ Huoai;

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

- Trường THPT Đạ Huoai;

- Trường THPT Đạ M’ri;

- Đội Quản lý thị trường Số 4;

- Bảo hiểm Xã hội.

- Hội chữ thập đỏ.

- Hội Luật gia.

- Hội Khuyến học.

- Hội Người cao tuổi.

- Hội Nạn nhân chất độc màu da cam.

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học - sáng kiến.

- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh.

- Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 huyện Đạ Huoai.

- Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

- Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

- Phó Trưởng Ban Thường trực Chỉ đạo Giảm nghèo.

- Trưởng BCĐ thực hiện đề án phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện.

4. Bà Trần Thị Dũng - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Dân tộc:

a) Phụ trách công tác dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn xã Đoàn Kết.

5. Ông Nguyễn Văn Trinh - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo:

a) Phụ trách công tác giáo dục và đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn xã Đạ Oai.

6. Ông Hồ Văn Khánh - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng KT&HT:

a) Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, giao thông, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn thị trấn Mađaguôi.

7. Ông Dương Văn Tân - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn xã Đạ Tồn.

8. Ông Đặng Hùng Việt - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn xã Mađaguôi.

9. Ông Tăng Xuân Sóng - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Lao Động TB&XH:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn xã Đoàn Kết.

10. Ông Nguyễn Văn Tú - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn xã Đạ P’loa.

11. Ông Phan Thanh Bình - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn thị trấn Mađaguôi.

12. Ông Phạm Duy Quyền - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tư pháp:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn xã Đạ M’ri.

13. Ông Trần Tân - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn Thị trấn Đạ M’ri.

14. Ông Phạm Chẩn - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Y tế:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn xã Hà Lâm.

15. Ông Nguyễn Văn Hanh - Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện.

a) Phụ trách công tác thanh tra, giải quyết đơn thư và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND huyện Đạ Huoai về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Đạ Huoai.

b) Theo dõi địa bàn xã Phước Lộc.

16. Ông Hà Mạnh Hoan - Ủy viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

a) Phụ trách công tác Văn phòng; tham mưu, giúp việc, tổng hợp cho Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Thường trực HĐND và UBND huyện.

b) Chịu trách nhiệm phối hợp công tác với Văn phòng Huyện Ủy; theo dõi địa bàn thị trấn Đạ M’ri.

c) Là người phát ngôn của UBND huyện.

17. Ông Đặng Đình Thoan - Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

a) Phụ trách Quân sự.

b) Theo dõi địa bàn xã Phước Lộc.

18. Ông Đinh Viết Tâm - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện.

a) Phụ trách Công an.

b) Theo dõi địa bàn xã Đạ P’loa.

III. Phân công theo dõi các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm:

- Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo theo dõi chung về các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm.

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Điều 2. Các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- UBND tỉnh;

- TTHU, TTHĐND huyện;

- UBMTTQVN huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP;

- Lưu: VT, VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lưu Tiến Chinh