Phòng Y tế 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Y tế

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.875600

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Phạm Chẩn
-Trưởng phòng

- Điện thoại: 0633.875600

- Di động:

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

Võ Văn Hiện
- phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 

- Di động: 01667.318.461

- Email: @lamdong.gov.vn

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

Chương I:VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước v y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyn; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.

2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý v tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra v chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

 

Chương II:NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyn quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực y tế.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyn phê duyệt; thông tin, tuyên truyn, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm v việc thm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ v lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất v tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn

1. Kiểm tra, tham gia thanh tra v lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tin lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưng v chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm v tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 Chương III:TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Phòng Y tế có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ khác.

- Trưởng phòng là người đứng đầu của Phòng Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật v toàn bộ hoạt động của Phòng Y tế;

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng v nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điu hành các hoạt động của phòng;

- Việc bổ nhiệm, điu động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ chính sách đi với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Biên chế công chức của Phòng Y tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Ủy ban nhân dân huyện được cấp có thẩm quyn giao;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyn phê duyệt, hàng năm Phòng Y tế xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Chương IV:ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Cán bộ, công chức Phòng Y tế huyện Đạ Huoai có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. Lãnh đạo Phòng Y tế chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ công chức trong cơ quan.

Điều 7. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có nội dung không phù hợp với các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế ở địa phương cần điều chỉnh, thay đổi, bổ sung kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định theo thẩm quyền./. 

4. Phân công nhiệm vụ

I. CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN VÀ ĐỊA BÀN PHỤC TRÁCH:

1. Đồng chí Phạm Chẩn - Trưởng phòng: Phụ trách chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn toàn huyện.  

2. Đồng chí: Võ Văn Hiện – Phó Trưởng phòng: Phụ trách xã Đạ P’Loa, xã Đoàn Kết và thị trấn Đạ M’ri; thay mặt đồng chí Trưởng phòng khi vắng mặt điều hành hoạt động của cơ quan. Thực hiện công tác bảo hiểm y tế, Chương trình nông thôn mới, các hoạt động chi bộ và tham gia các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của đồng chí Trưởng phòng.

3. Đồng chí Trần Thị Luyến: Phụ trách xã Đạ Oai, xã Đạ Tồn và xã Mađaguôi. Thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lao động.

4. Đồng chí Đào Bá Lâm: Phụ trách xã Phước Lộc, xã Đạ M’ri, xã Hà Lâm và thị trấn Mađaguôi. Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, thủ quỹ, công tác y dược tư nhân, công tác y tế trường học, tham gia các thực hiện các nhiệm vụ khác khi có chỉ đạo của đồng chí Trưởng, phó phòng.

II. CÔNG TÁC KẾ TOÁN:

Đồng chí Lưu Văn Châu chịu trách nhiệm trước cơ quan thực hiện nhiệm vụ kế toán hàng tháng, hàng quý, năm đảm bảo chi tiêu theo đúng quy định nhà nước.