Phòng Giáo dục và Đào tạo 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Giáo Dục và Đào tạo

Địa chỉ: Tổ dân phô 9. thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, LĐ

Điện thoại: 3874.346

Email: gddahuoai@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Nguyễn Văn Trinh

- Trưởng phòng

- Điện thoại:  0633 874.346

- Di động: 0915. 763. 017

- Email: trinhnv@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

Nguyễn Mạnh Tiến
- Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0633 874.346

- Di động: 0989. 374. 141
- Email: @lamdong.gov.vn

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Thanh tra huyện, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): trường Trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.

8. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo quy định tại Khoản 7 điều này.

9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

10. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

11. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

12. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

14. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

15. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức các xã, thị trấn được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

17. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện.

18. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ:

Điều 3.  Cơ cấu tổ chức.

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

a) Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó;

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

c) Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện về tổ chức, hoạt động giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi có yêu cầu; phối hợp với Trưởng phòng khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

d) Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ huyện thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng;

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện do cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể công chức trong cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ của công chức để làm cơ sở đánh giá chất lượng công chức hàng năm theo quy định.

Điều 6. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có nội dung không phù hợp với các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế ở địa phương cần điều chỉnh, thay đổi, bổ sung, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định theo thẩm quyền ./.

4. Phân công nhiệm vụ 

1. Ông Nguyễn Văn Trinh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Điều hành, chỉ đạo chung mọi hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Giáo dục vùng dân tộc; Thanh, kiểm tra; Pháp chế, cải cách hành chính; Kế hoạch, tài chính, huy động các nguồn lực xã hội; CSVC, Quy hoạch, trang thiết bị dạy học; Xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện các cuộc vận động, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; Công tác thi đua - khen thưởng và thông tin tuyên truyền; xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Thực hiện nhiệm vụ tại các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của UBND huyện, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan.

- Ngành phối hợp: Các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc; Đài TTTH; các ngành nội chính: Huyện Đội, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp; các ngành kinh tế: Phòng Tài chính Kế hoạch, Ngân hàng, Chi cục thuế, Chi cục thống kê, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trường THPT Đạ Huoai; trườngTHCS, THPT thị trấn Đạ M’ri.

- Chủ tài khoản của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cộng tác viên thanh tra.

- Phụ trách các địa bàn: xã Phước Lộc, xã ĐạM’ri, TT. Đạ M’ri, xã Đạ P’loa, xã Đoàn Kết.

2. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Chuyên môn Mầm non, Tiểu học, THCS; Giáo dục thường xuyên; Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Công nghệ thông tin; TCCB, Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Công tác học sinh, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và Y tế học đường; PCGD- XMC; Hướng nghiệp và dạy nghề; Thống kê, tổng hợp, thư viện, thiết bị; Công tác phát triển đảng trong trường học.

- Tổ trưởng tổ chuyên môn. Thực hiện nhiệm vụ tại Ban chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan.

- Ngành phối hợp: Phòng Nội vụ; Phòng dân tộc; Phòng Y tế; Trung tâm Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; BHXH huyện; Trung tâm Văn hóa Thể thao; Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- GDTX; Hội Chữ thập đỏ huyện; Huyện đoàn.

- Cộng tác viên thanh tra.

- Phụ trách địa bàn: Thị trấn Mađaguôi, xã Hà Lâm, xã Mađaguôi, xã Đạ Tồn, xã Đạ Oai.

3. Ông Nguyễn Sỹ Hùng - Chuyên viên.

- Phụ trách công đoàn Giáo dục huyện; Hội đồng Giáo dục huyện; Công tác XHHGD; Chánh văn phòng Hội khuyến học huyện; Trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng cộng đồng học tập; Công tác thi đua- khen thưởng, các cuộc vận động; phối hợp tổ chức các hội thi của giáo viên; công tác thông tin tuyên truyền. Soạn thảo các văn bản quản lý chỉ đạo hàng năm và giai đoạn của ngành.

- Ngành phối hợp: LĐLĐ huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội khuyến học huyện; Hội Cựu giáo chức huyện; Đài truyền thanh, truyền hình.

- Cộng tác viên thanh tra.

4. Ông Nguyễn Thái Hà - Chuyên viên

- Phụ trách Chủ tịch công đoàn cơ quan; Công tác thanh, kiểm tra, công tác pháp chế -CCHC; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác ứng dụng CNTT; hoạt động thư viện, thiết bị trường học; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Giáo dục vùng đồng bào dân tộc; Giáo dục thể chất.

- Đầu mối phối hợp với các ngành: Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Ban tiếp công dân huyện; Phòng Dân Tộc; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT huyện.

- Cộng tác viên thanh tra.

5. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Chuyên viên

- Phụ trách chuyên môn giáo dục mầm non; PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc học mầm non; các hội thi bậc mầm non; phụ trách công tác Y tế trường học; Thủ quỹ thủ kho cơ quan.

- Đầu mối phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện.

- Cộng tác viên thanh tra.

6. Ông Hồ Văn Hoà - Chuyên viên.

- Phụ trách chuyên môn giáo dục tiểu học, PCGD tiểu học-CMC; công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học; xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc tiểu học; các hội thi bậc tiểu học; phụ trách công tác Chữ  thập đỏ trường học; Trưởng ban thanh tra nhân dân.

- Đầu mối phối hợp: Hội Chữ Thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện.

- Cộng tác viên thanh tra.

7. Ông Nguyễn Đình Minh - Chuyên viên

- Phụ trách công tác chuyên môn giáo dục THCS; phụ trách PCGD THCS và tổng hợp báo cáo chung về PCGD của huyện; công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục THCS; xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THCS; Giáo dục hướng nghiệp nghề phổ thông; các hội thi bậc THCS; công tác Đoàn - Đội trường học; Giáo dục vùng dân tộc; Giáo dục thường xuyên.

- Đầu mối phối hợp: Huyện đoàn; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện.

- Cộng tác viên thanh tra.

8. Ông Trương Anh Tài - Chuyên viên kế toán

- Phụ trách công tác CSVC, xây dựng cơ bản. Công tác tăng cường cơ sở vật chất, quy hoạch mạng lưới trường lớp và trang thiết bị dạy học. Công tác thống kê tổng hợp, phần mềm EMIS; kiêm nhiệm Kế toán Công đoàn giáo dục huyện, thủ quỹ Hội Khuyến học huyện.

- Đầu mối phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện.

- Cộng tác viên thanh tra.

9. Bà Nguyễn Thị Láng - Chuyên viên kế toán.

- Kế toán trưởng của đơn vị; Quản lý tài chính và huy động các nguồn lực xã hội.

- Phụ trách công tác Văn thư, lưu trữ và tạp vụ cơ quan; tổng hợp kế hoạch tuần; theo dõi đôn đốc các bộ phận thực hiện chế độ thông tin báo cáo; trực và xử lý thông tin hộp thư điện tử; thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công; kiêm nhiệm kế toán Hội Khuyến học, Thủ quỹ của Công đoàn giáo dục huyện.

- Đầu mối phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức huyện; bộ phận văn thư Huyện ủy, văn thư HĐND&UBND huyện và cán bộ phụ trách công tác Văn thư lưu trữ của huyện.

10. Ông Nguyễn Trường Chinh- nhân viên hợp đồng bảo vệ.

Chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan; làm lao công; chăm sóc cây cảnh cơ quan.