Phòng Tài nguyên và Môi trường 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên Môi trường.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.874.277

Email: tnmtdahuoai@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

Phan Thanh Bình

- Trưởng phòng

- SĐT: 0633.985.986

- Di động: 0918.220377

- Email: binhpt@lamdong.gov.vn

 

- Phụ trách chung,

02

Nguyễn Hùng Cường

- Phó Trưởng phòng

- SĐT: 

- Di động: 0938 858 113

- Email: @lamdong.gov.vn

 

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Theo dõi: biến động về đất đai, lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

6. Tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền.

11. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.

15. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

17. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

18. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

19. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

23. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về việc tham mưu và giải quyết các công việc, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách.

Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Biên chế công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức của huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Huoai có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng công chức trong cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc của công chức để làm cơ sở đánh giá chất lượng công chức cuối năm theo quy định.

Điều 6. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có nội dung không phù hợp với văn bản của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế ở địa phương cần điều chỉnh, thay đổi, bổ sung thì báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./.

 4. Thông báo phân công nhiệm vụ

* Ông Phan Thanh Bình – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường:

          Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung; chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý điều hành toàn bộ công việc của Phòng TN&MT và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho công chức, nhân viên trong phòng;

          - Trực tiếp lãnh đạo công tác tổ chức, quản lý và sử dụng cán bộ của đơn vị, điều hành và phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, kiểm kê đất đai, cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường, đề ra định hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ của Phòng. Là chủ tài khoản của cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường.

          - Phân công Phó Trưởng phòng giúp quản lý phụ trách các nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; Phân công công việc từng công chức thuộc phòng và theo dõi, đôn đốc, thực hiện.

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị hàng tháng, quý, năm và tổ chức triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết, báo cáo các hoạt động, nhiệm vụ đã thực hiện của đơn vị.

          - Chịu trách nhiệm về công việc được giao trước Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường về chuyên môn nghiệp vụ.

          - Kiểm tra, đôn đốc công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ được phân công.

          - Tham dự các cuộc họp của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

          - Tổ chức cho công chức, nhân viên, tham gia học tập các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương.

         * Ông Phạm Quang Chiến – Phó Trưởng Phòng:

          - Điều hành và phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nước, môi trường; Bố trí đất cho các hộ nghèo, xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, xây dựng nông thôn mới, giải quyết khiếu nại tố cáo lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Chỉ đạo điều hành công chức thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tham mưu đề xuất các định hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

          - Theo dõi, tham mưu lãnh đạo phòng nhận xét đánh giá công chức, người lao động thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

          - Ký và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

          - Chủ trì, tham gia các cuộc họp thuộc lĩnh vực mình phụ trách và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng phòng.

          - Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo, tổng kết đánh giá công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề của cơ quan.

          - Điều hành, quản lý một số công việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường theo sự ủy quyền của Trưởng phòng.

          * Ông Lê Đình Sinh

          - Phụ trách địa bàn thị trấn Mađaguôi và xã Đạ Oai.

          - Giải quyết công việc liên quan đến công tác quản lý đất đai theo quy định tại địa bàn phụ trách, thẩm tra hồ sơ đất đai như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất,….

          - Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, đề xuất xử lý theo quy định; Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đôn đốc cán bộ địa chính cấp xã trong quá trình thực hiện công việc của ngành.

          - Tham gia công tác kiểm kê – thống kê đất đai theo quy định.

          - Tham gia góp ý công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (lĩnh vực đất đai).

          - Tham mưu, đề xuất xử lý các trường hợp vị phạm Luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan. Phối hợp, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến địa bàn phụ trách.

          - Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới xã Đạ Oai.

          - Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quả công tác đã thực hiện và kế hoạch tháng tiếp theo cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

          * Ông Lê Lương Hoàng Nhân:

          - Phụ trách địa bàn xã Phước Lộcxã Đạ M’ri.

          - Giải quyết công việc liên quan đến công tác quản lý đất đai theo quy định tại địa bàn phụ trách, thẩm tra hồ sơ đất đai như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất,….

          - Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, đề xuất xử lý theo quy định; Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đôn đốc cán bộ địa chính cấp xã trong quá trình thực hiện công việc của ngành.

          - Tham gia công tác kiểm kê – thống kê đất đai theo quy định.

          - Tham gia góp ý công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (lĩnh vực đất đai).

          - Tham mưu, đề xuất xử lý các trường hợp vị phạm Luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan. Phối hợp, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến địa bàn phụ trách.

          - Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Lộc và xã Đạ M’ri.

          - Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quả công tác đã thực hiện và kế hoạch tháng tiếp theo cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

          * Bà Lê Thị Thùy Dung:

          - Phụ trách địa bàn xã Hà Lâm xã Mađaguôi.

          - Giải quyết công việc liên quan đến công tác quản lý đất đai theo quy định tại địa bàn phụ trách, thẩm tra hồ sơ đất đai như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất,….

          - Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, đề xuất xử lý theo quy định; Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đôn đốc cán bộ địa chính cấp xã trong quá trình thực hiện công việc của ngành.

          - Tham gia công tác kiểm kê – thống kê đất đai theo quy định.

          - Tham gia góp ý công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (lĩnh vực đất đai).

          - Tham mưu, đề xuất xử lý các trường hợp vị phạm Luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan. Phối hợp, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến địa bàn phụ trách.

          - Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Hà Lâm và xã Mađaguôi.

- Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quả công tác đã thực hiện và kế hoạch tháng tiếp theo cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

          * Ông Nguyễn Anh Trung:

          - Phụ trách địa bàn thị trấn Đạ M’rixã Đạ Ploa.

          - Giải quyết công việc liên quan đến công tác quản lý đất đai theo quy định tại địa bàn phụ trách, thẩm tra hồ sơ đất đai như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất,….

          - Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, đề xuất xử lý theo quy định; Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đôn đốc cán bộ địa chính cấp xã trong quá trình thực hiện công việc của ngành.

          - Tham gia công tác kiểm kê – thống kê đất đai theo quy định.

          - Tham gia góp ý công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (lĩnh vực đất đai).

          - Tham mưu, đề xuất xử lý các trường hợp vị phạm Luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan. Phối hợp, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến địa bàn phụ trách.

          - Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới xã Đạ Ploa.

          - Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quả công tác đã thực hiện và kế hoạch tháng tiếp theo cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

          * Ông Nguyễn Tiến Mạnh:

          - Phụ trách địa bàn xã Đạ Tồnxã Đoàn Kết.

          - Giải quyết công việc liên quan đến công tác quản lý đất đai theo quy định tại địa bàn phụ trách, thẩm tra hồ sơ đất đai như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất,….

          - Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, đề xuất xử lý theo quy định; Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đôn đốc cán bộ địa chính cấp xã trong quá trình thực hiện công việc của ngành.

          - Tham gia công tác kiểm kê – thống kê đất đai theo quy định.

          - Tham gia góp ý công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (lĩnh vực đất đai).

          - Tham mưu, đề xuất xử lý các trường hợp vị phạm Luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan. Phối hợp, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến địa bàn phụ trách.

          - Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Đạ Tồn và xã Đoàn Kết.

          - Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quả công tác đã thực hiện và kế hoạch tháng tiếp theo cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

          * Ông Nguyễn Thành Ngôn:

          - Phụ trách công tác thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện thuộc các công trình phục vụ lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng.

          - Tham gia công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giải quyết đất sản xuất, đền bù hỗ trợ tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn huyện.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đôn đốc cán bộ địa chính cấp xã trong quá trình thực hiện công việc của ngành.

          - Tham mưu công tác chuẩn bị quỹ đất để xây dựng các công trình thuộc chương trình nông thôn mới; Công tác xây dựng và theo dõi việc triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

          - Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện.

          - Thực hiện công tác xây dựng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm.

          - Tham gia góp ý công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và  môi trường.

          - Tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nước, môi trường

          - Tham mưu tổng hợp, lập các báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

          - Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quả công tác đã thực hiện và kế hoạch tháng tiếp theo cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

          * Bà Hoàng Thị Tú Nam:

          - Thực hiện công tác Văn thư, thủ quỹ và tạp vụ.

          - Theo dõi hộp thư công vụ, Văn phòng điện tử Eoffice của cơ quan.

          - Tiếp nhận công văn đến, công văn đi, vào sổ trình lãnh đạo; Luân chuyển, phát hành văn bản, hồ sơ đến các bộ phận, cá nhân các cơ quan liên quan kịp thời.

          - Quản lý sổ công văn đến, đi; Lưu trữ hồ sơ, văn bản của phòng.

          - Quản lý và sử dụng mộc dấu của đơn vị.

          - Sắp xếp công văn, tài liệu, hồ sơ hợp lý để tra tìm nhanh phục vụ nhu cầu khai thác. Đưa hồ sơ đã đến hạn Nộp lưu vào lưu trữ cơ quan.

          - Thu, chi và quản lý quỹ tiền mặt đúng quy định.

          - Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nước, môi trường.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo phòng.

          - Tổng hợp báo cáo về công tác văn thư lưu trữ hàng năm theo quy định. Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quản công tác đã thực hiện và kế hoạch tháng tiếp theo cho Trưởng phòng.

* Tổ chức thực hiện:

- Toàn thể công chức, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Đạ Huoai có trách nhiệm thực hiện nghiêm các công việc được phân công tại thông báo này. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng để làm cơ sở thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành.

- Phối hợp chặt chẻ giửa các bộ phận công chức của phòng, công chức địa chính các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Công chức, nhân viên thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Đạ Huoai ngoài thực hiện các công việc, nhiệm vụ thường xuyên như trên còn phải chấp hành và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất khác do Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng giao.

Thông báo này làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật hàng năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh, bất cập cần bổ sung phải báo cáo Trưởng phòng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông báo này thay thế thông báo số 22/TB-TNMT ngày 30/5/2014 của Phòng Tài nguyên và Môi trường và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của công chức, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện./.