Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 874057

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan


Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Võ Đức Trí

- Trưởng ban

- Điện thoại: 3874.057

- Di động: 0913.125.106

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

Ngô Văn Tráng

- Phó Trưởng ban

- Điện thoại:

- Di động: 0906.186.273
- Email: @lamdong.gov.vn

 

 03

 

Kiều Doãn Đạt

- Phó Trưởng ban

- Điện thoại:

- Di động: 0906.828.119
- Email: @lamdong.gov.vn

 


3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
 
 
 

Điều 1. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng ở địa phương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai và chịu sự quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai có nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, sử dụng đất lâm nghiệp được giao đúng quy chế quản lý từng loại  rừng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo sự hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo của các cấp, các ngành chức năng;

b) Phối hợp với cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về lâm nghiệp ở địa phương xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt theo đúng kế hoạch được duyệt theo đúng quy định của Nhà nước;

c) Nắm chắc tình hình tài nguyên rừng, xác định rõ ranh giới đất lâm nghiệp, ranh giới các loại rừng  trên bản đồ và thực địa, để có biện pháp tổ chức quản lý, bảo vệ rừng đến tận cơ sở, gắn với chính quyền cấp xã trên địa bàn. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng để tham mưu cho cơ quan chủ quản quản lý tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, đôn đốc cán bộ nhân viên lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, tổ chức lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, kịp thời ngăn chặn những hành vi, tác nhân xâm hại rừng, đất lâm nghiệp;

đ) Thực hiện việc hướng dẫn lập thủ tục và phối hợp với Hạt Kiểm lâm, các Ban lâm nghiệp xã, thị trấn kiểm tra, giám sát việc giao khoán đất rừng sản xuất cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng;

e) Xây dựng phương án điều chế rừng sản xuất; không trực tiếp hoặc gián tiếp kinh doanh khai thác, chế biến gỗ dưới mọi hình thức;

g) Cùng với ngành, cơ quan chức năng thực hiện công tác khuyến lâm, khuyến nông, tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật về rừng đến tận người dân;

h) Tham gia thực hiện dịch vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trong vai trò là tổ chức Nhà nước tham gia quản lý và chi trả tiền công bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản.

i) Được phép hợp tác, liên kết làm dịch vụ: kinh doanh du lịch sinh thái rừng, nghiên cứu khoa học.

k) Triển khai thực hiện các chương trình, dự án của Trung ương và các tổ chức khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thống nhất;

l) Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của viên chức do mình quản lý;

m) Quản lý vốn, tài sản do Nhà nước giao và sử dụng lao động theo đúng các quy định hiện hành.

n) Thực hiện mốt số nhiệm vụ khác do UBND huyện  phân công.

Điều 3. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai được quyền ký kết các hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Quản lý, sử dụng công chức viên chức theo phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền.

Chương  II

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo Ban gồm có Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban. Việc bổ nhiệm đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Bộ máy giúp việc của Ban gồm có: 02 phòng nghiệp vụ và 02 trạm quản lý bảo vệ rừng, cụ thể:

- Phòng Tổng hợp và Lâm nghiệp xã hội;

- Phòng Kỹ thuật và Quản lý bảo vệ rừng;

- Trạm quản lý bảo vệ rừng Đèo Bảo Lộc;

- Trạm quản lý bảo vệ rừng Bàsa.

Mỗi phòng nghiệp vụ có Trưởng Phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Trưởng Ban bổ nhiệm sau khi có văn bản thống nhất của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 5. Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước UBND huyện Đạ Huoai và pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

Điều 6. Phó Trưởng Ban là người giúp việc cho Trưởng Ban, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban phân công. Khi Trưởng Ban đi vắng sẽ ủy quyền cho 01 Phó Trưởng Ban để điều hành mọi hoạt động của đơn vị.

Điều 7. Nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ và trạm quản lý bảo vệ rừng:

1. Phòng Tổng hợp – Lâm nghiệp xã hội:

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Ban quản lý các nguồn vốn ngân sách, tài chính nhà nước giao, nguồn vốn từ các chương trình dự án đầu tư về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị, Thực hiện nhiệm vụ về hành chính - quản trị, tổng hợp báo cáo theo quy định; xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị. Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về việc sử dụng tài chính ngân sách của đơn vị theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác quản lý lưu trữ hồ sơ về Tổ chức – Cán bộ, chi trả các chế độ tiền lương, chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức, tham mưu về công tác nhân sự: tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động theo phân cấp hiện hành; nâng lương, nghỉ hưu, thi đua khen thưởng của đơn vị theo quy định hiện hành.

Phối hợp với Phòng kỹ thuật – QLBVR thực hiện công tác nghiệm thu các hạng mục công trình lâm sinh; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Thực hiện công tác bám nắm địa bàn - Phối hợp với Chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, của đơn vị trong công tác Lâm nghiệp xã hội tới toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

2. Phòng Kỹ thuật – Quản lý bảo vệ rừng:

Chịu trách nhiệm tham mưu cho trưởng ban xây dựng các phương án, hồ sơ, thiết kế, kế hoạch hàng năm về công tác kỹ thuật lâm sinh, quản lý bảo vệ rừng, giao khoán bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trồng rừng theo chương trình dự án trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Phối hợp với Phòng Tổng hợp – Lâm nghiệp xã hội kiểm tra nghiệm thu các công trình theo quy định.

Tổ chức thường xuyên tuần tra kiểm tra ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng và đất rừng, phối kết hợp các lực lượng chức năng để xử lý các điểm nóng trong công tác bảo vệ rừng, là lực lượng cơ động, xung kích trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

Theo dõi công tác khai thác tận thu, tận dung lâm sản, lâm sản phụ và tiêu thụ lâm sản.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

3. Các Trạm quản lý bảo vệ rừng:

- Trạm quản lý bảo vệ rừng đèo Bảo lộc;

- Trạm quản lý bảo vệ rừng Bàsa;

Chức năng nhiệm vụ của các trạm quản lý bảo vệ rừng: quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp, tổ chức có hiệu quả phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Quản lý danh sách các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, diện tích, ranh giới các tiểu khu rừng.

Tham gia xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng. Tổ chức các hộ dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng theo tổ, nhóm. Phối hợp với các lực lượng chức năng: Kiểm lâm địa bàn, Ban lâm nghiệp xã, Công an xã tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Bên cạnh đó thực hiện một số nhiệm vụ khác được giao.

Điều 8. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và thực hiện các chế độ chính sách đối với Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

Điều 9. Biên chế của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong số biên chế sự nghiệp của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 10. Trưởng Ban có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức hoạt động của đơn vị mình, Báo cáo công tác hoạt động trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu. Phối hợp với thủ trưởng và cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội trong huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy định này nếu có vướng mắc hoặc cần thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thì báo cáo UBND huyện Đạ Huoai xem xét quyết định./-

                                                              

 4. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo

1. Đồng chí Võ Đức Trí – Trưởng ban.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai và trước Pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành các mảng công việc:

a) Tổ chức cán bộ;

b) Tài chính, kế hoạch hoạt động;

c) Hành chính;

d) Khen thưởng, kỷ luật;

đ) Chỉ huy lực lượng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của đơn vị;

e) Thành viên Ban chỉ đạo KH BV&PTR cấp huyện;

f) Thực hiện các công việc khác khi được UBND huyện Đạ Huoai phân công.

2. Đồng chí Ngô Văn Tráng – Phó Trưởng ban.

Giúp Trưởng ban phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước Pháp luật về các công việc sau:

a) Công tác Tuyên truyền, Lâm nghiệp xã hội;

b) Công tác giao khoán đất lâm nghiệp, giao khoán bảo vệ rừng;

c) Phòng cháy chữa cháy rừng;

d) Thực hiện quy chế phối hợp với các địa phương, chính quyền cơ sở trong công tác bảo vệ và phát triển rừng;

đ) Thực hiện các công tác khác khi được Trưởng ban phân công.

3. Đồng chí Kiều Doãn Đạt – Phó Trưởng ban.

Giúp Trưởng ban phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước Pháp luật về các công việc sau:

a) Theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng;

b) Công tác quản lý đất lâm nghiệp, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm;

c) Trồng rừng, chăm sóc rừng trồng;

d) Khai thác, tận thu, tận dụng lâm sản;

đ) Thực hiện các quy chế phối hợp với các đơn vị chủ rừng liên quan trong công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng và quản lý đất lâm nghiệp;

e) Thực hiện các công tác khác khi được Trưởng ban phân công.