Công khai TTHC cấp huyện 

Công bố TTHC Huyện Đạ Huoai

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI

(Tổng số 297 TTHC)

I

Lĩnh vực Tư pháp ( 28 thủ tục, Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017) tải QĐtải QĐ

1

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

2

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

3

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

4

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

5

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6

Thủ tục đăng ký khai sinh kết họp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

7

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

8

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

9

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

10

Thủ tục ghi vào số hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thấm quyền của nước ngoài

11

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thấm quyền của nước ngoài

12

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

13

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

14

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 16  Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

17

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

18

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tố chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

19

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

20

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường họp chứng thực điểm chỉ và trường họp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

21

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

22

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

23

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính họp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được Phòng Tư pháp chứng thực

24

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

25

Thủ tục chứng thực chữ ký người địch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

26

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

27

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

28

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

II

Lĩnh vực Tài nguyên (13 thủ tục, Quyết định 2513/QĐ-UBND ngày 17/11/2017) tải QĐtải QĐ

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đi với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

4

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

5

Thủ tục thm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

6

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

7

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

8

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 

9

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 

10

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 

11

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm 

12

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

13

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai

III

Lĩnh vực môi trường (3 thủ tục, QĐ 2617/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 và QĐ 140/QĐ-UBND ngày 20/01/2016)  QĐ 2617

Quyết định 140

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thm quyn của UBND cấp huyện

2

Thm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thm quyn của UBND cấp huyện

3

Đăng ký khai thác nước dưới đất

IV

Lĩnh vực xây dựng, nhà ở, quy hoạch (17 thủ tục, QĐ 2539 ngày 17/11/2016) tải  QĐ 2539 -1, QĐ 2539-2,  QĐ 2539-3

1

Thm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

2

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

3

Thm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng.

4

Thm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng.

5

Cp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến

6

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến

7

Cp giấy phép công trình nhà ở riêng lẻ

8

Cp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

9

Cp giấy phép xây dựng đi với trường hợp di dời công trình

10

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

11

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình

12

Cp lại giấy phép xây dựng công trình

13

Thủ tục Cp giấy phép chặt hạ, chuyn dịch cây xanh đô thị

14

Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở

15

Cấp phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

16

Thm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

17

Thm định và phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

V

Lĩnh vực Giao thông vận tải ( 1thủ tục, QĐ 1555 ngày 07/7/2009) tải QĐ

1

Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè, san ủi mặt bằng, mở đường

VI

Lĩnh vực Công nghiệp, thương mại (14 thủ tục, QĐ 224 ngày 01/02/2018 tải QĐ QĐ 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực  phẩm và cấp lại khi hết hiệu lực trước 30 ngày

 5  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực  phẩm ngày
 6  Cấp giấy phép bản lẻ rượu 
 7  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bản lẻ rượu
 8  Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

9

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

10

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

11

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

12

Cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

13

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

14

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

VII

Lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn (37 thủ tục, QĐ 2258 ngày 18/10/2017) tải QĐ 2258-1; QĐ 2258-2

1

Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

2

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

3

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

4

Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát trin sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3

5

Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a

6

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

7

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

8

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

9

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

11

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

12

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đi với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

13

Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bng vn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

14

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyn sang trng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, cng đồng dân cư thôn.

15

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

16

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

17

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

18

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

19

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

20

Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rng thông thường vì mục đích thương mại.

21

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

22

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư)

23

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư)

24

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

25

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

26

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

27

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.

28

Đóng dấu búa kiểm lâm

29

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

30

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng

31

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu

32

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định, lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn

33

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định, lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân

34

Khoán công việc và dịch vụ

35

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định, lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn (của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)

36

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định, lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân (của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)

37

Khoán công việc và dịch vụ (của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)


VIII

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (32 thủ tục, QĐ 1631 ngày 25/7/2017) tải QĐ

1

Thành lập, cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

2

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

3

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

4

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

5

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

6

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

7

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

8

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

9

Giải thể trường tiểu học

10

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

11

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

12

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

13

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở)

14

Cho phép trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở) hoạt động giáo dục

15

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở)

16

Giải thể trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở)

17

Cho phép trường trung học cơ sở (hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở) hoạt động giáo dục trở lại

18

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

19

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

20

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

21

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

22

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS hoạt động giáo dục

23

Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

24

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc

25

Cấp giấy phép (hoặc gia hạn giấy phép) tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình trung học cơ sở

26

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước (cấp trung học cơ sở)

27

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học cơ sở)

28

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

29

Xin học lại đối với học sinh trung học cơ sở

30

Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non

31

Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh các trường mầm non, phổ thông thuộc UBND cấp huyện quản lý

32

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

IX

Lĩnh vực Văn hóa, gia đình và du lịch (19 thủ tục, QĐ 2516 ngày  17/11/2017 tải QĐ 2516 

1

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch; Nhà nghỉ du lịch; Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

2

Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch; Nhà nghỉ du lịch; Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

3

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẳm quảng cáo trên bảng quảng cảo, băng rôn

4

Xác định về vị trí dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cảo trên đất công)

5

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

6

Công nhận lần đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

7

Công nhận “Thôn văn hóa” và tương đương

8

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

9

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

10

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

11

Công nhận lần đàu “Phường, Thi trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

12

Công nhận lại “Phường, Thi trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

13

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

14

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đinh

15

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

16

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

17

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

19

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

Lĩnh vực Y tế (3 thủ tục, QĐ 1555 ngày 07/7/2009 và QĐ 495 ngày 14/02/2015) tải QĐ 1555 và QĐ 495

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

2

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động (lần đầu) cho các trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

3

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho các trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

XI

Lĩnh vực Nội vụ (38 thủ tục, QĐ 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2017) tải QĐ 165

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)

5

Thủ tục thành lập hội

6

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

7

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

8

Thủ tục đổi tên hội

9

Thủ tục hội tự giải thể

10

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

11

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

12

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

13

Thủ tục công nhận thay đổi bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

14

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

15

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

16

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

17

Thủ tục hp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

18

Thủ tục đổi tên quỹ

19

Thủ tục quỹ tự giải thể

20

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

21

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

22

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị;

23

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến;

24

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

25

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

26

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến;

27

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề;

28

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất;

29

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

30

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

31

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

32

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

33

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

34

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

35

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

36

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

37

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

38

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

XII

Lĩnh vực Người có công (18 thủ tục, QĐ 159 ngày 20/01/2017) tải QĐ 159

1

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

2

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

3

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cựu chiến binh

4

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viênxuất ngũ, thôi việc

5

Thủ tục trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng

6

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

7

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

8

Thủ tục xác nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

9

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

10

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

11

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

12

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

13

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

14

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

15

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

16

Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

17

Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho người có công với cách mạng và thân nhân

18

Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định tại Thông tư 25 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội đang sinh sống tại cộng đồng.

XIII

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (13 thủ tục, QĐ 159 ngày 20/01/2017) Tải QĐ 159

1

Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đng cho đối tượng bảo trợ xã hội

2

Thủ tục Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

3

Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo tr xã hi thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh

4

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh

5

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng bảo trợ xã hội chết

6

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội

7

Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc chophụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi

8

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

9

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

10

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật

11

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật khi thay đổi nơi cư trú

12

Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

13

Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

XIV

Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng (10 thủ tục, QĐ 1790  ngày 11/8/2017)  tải QĐ 1790

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

3

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

4

Tiếp công dân tại cấp huyện

5

Xử lý đơn tại cấp huyện

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

10

Thủ tục thực hiện việc giải trình

XV

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ ( 1 thủ tục, QĐ 2544 ngày 11/12/2013) tai QĐ 2544

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng

XVI

LĨNH VỰC DÂN TỘC (2 thủ tục, QĐ 2542 ngày 17/11/2016) tải QĐ 2542

1

Thủ tục bình xét người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2

Quy trình, thủ tục rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III.

XVII

Thủ tục hành chính đặc thù (3 thủ tục, QĐ 1930 ngày 01/9/2016) 

tải QĐ 1930-1, 1930-2, 1930-3

1

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

2

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai

3

Thủ tục cấp đổi, cấp bổ sung Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”

XVIII

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật ( QĐ 2518/QĐ-UBND ngày 17/11/2017, 2 thủ tục) tải QĐ 2518

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

XIX

Lĩnh vực Tài chính (QĐ 2872 ngày 29/12/2017, 9 TTHC) tải QĐ 2872

1

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

2

Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

3

Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

4

Báo cáo kê khai tài sản nhà nước

5

Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

6

Kê khai giá

7

Đăng ký giá

8

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

9

Thẩm định và thông báo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

XX

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư (QĐ 2871 ngày 29/12/2017, 28 Thủ tục) tải QĐ QĐ 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

6

Đăng ký hợp tác xã

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên địa chỉ, người địa diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

12

Đăng ký khi hợp tác xã hợp sáp nhập

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã ( khi bị mất)

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã  (khi bị mất)

15

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã ( khi bị hư hỏng)

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã  (khi bị hư hỏng)

17

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã ( đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

20

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

21

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

22

Chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã( khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

24

Thay đổi cơ quan khi thay đổi hợp tác xã

25

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

26

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

27

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

28

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

XXI

Lĩnh vực thông tin và truyền thông ( 6 thủ tục theo QĐ số 568/QĐ-UBND ngày 11/3/2016) tải QĐ tại đâytại đây

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

6

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng