Thị trấn Cát Tiên 

1. Thông tin cơ quan:

-         Tên cơ quan: UBND Thị trấn  Cát Tiên,

-         Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Cát Tiên

-         Điện thoại: 0633 884 031

-         Email: ubndttcattien@lamdong.gov.vn

2. Công chức lành đạo cơ quan

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

VŨ VĂN SANG 

Chủ tịch UBND

Điện Thoại 0918 423 686

Email: sangvv@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

02

NINH VĂN THA

Phó chủ tịch UBND

Điện thoại 0977 207 519

Email: ubndttcattien@lamdong.gov.vn

      - Phụ trách các lĩnh vực thuộc khối văn hóa – xã hội, giáo dục – y tế, chữ thập đỏ, văn hóa TDTT, Đài truyền thanh, khoa học công nghệ thông tin, Tôn giáo, dân tộc, đào tạo nghề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động,  xóa đói giảm nghèo an sinh xã hội, phát triển ngành nghề nông thôn, chứng thực các văn bản giấy tờ về Tư pháp-Hộ tịch và thực hiện công tác khác có liên quan đến lĩnh vực được phân công hoặc trực tiếp thực hiện một số lĩnh vực khác do chủ tịch điều hành.

    - Kiêm một số chức danh các ban chỉ đạo hoặc hội đồng chuyên ngành cấp huyện và thị trấn;

     - Giữ mối quan hệ với các phòng ban cấp huyện, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp..,

03

PHẠM VĂN CHUNG

Phó chủ tịch UBND

Điện Thoại 0986 981 333

Email: chungpv@lamdong.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực thuộc khối Kinh tế- Tài chính,  Nông  – Ngư nghiệp, Giao thông – Thủy lợi, Xây dựng cơ bản, Thuế, Tài chính – kế hoạch, đất đai, Tài nguyên – Môi trường, Thương mại – Dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp và một sô công việc khác liên quan đến lĩnh vự phân công phụ trách hoặc thực hiện một số công tác khác do chủ tịch điều hành ;

- Chỉ đạo thực hiện các công tác khác liên quan đến lĩnh vực được phân công;

- Kiêm một số chức danh các ban chỉ đạo hoặc hội đồng chuyên ngành cấp huyện, UBND thị trấn;

- Giữ mối quan hệ với các phòng ban chuyên môn cấp huyện thuộc lĩnh vực được phân công;

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan  được quy định theo Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003. 

Giới thiệu tổng quan về Thị trấn Cát Tiên 

            Thị trấn Cát Tiên được thành lập theo Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 679 ha diện tích tự nhiên và 3.921 nhân khẩu của xã Phù Mỹ vào thị trấn Đồng Nai và đổi tên thành thị trấn Cát Tiên.
Thị trấn Cát Tiên có 2.025,81 ha diện tích tự nhiên và 11.319 nhân khẩu, với 15 tổ dân phố và một bản.