Văn phòng HĐND & UBND huyện 
New Page 1

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan : Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Địa chỉ : Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng

- Điện thoại : 02633 884 005

- Email: vpubndcattien@lamdong.gov.vn

 II. DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

01

- Đinh Xuân Hưng       

- Điện thoại: 02633 884 086
- Di động:   0918 844 290  

- Email:  hungdxct@lamdong.gov.vn     

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

02

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

- Điện thoại : 02633 884 949

- Di động :    0933 619 987

- Email : nguyetntct@lamdong.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

         

03

LÊ NGỌC DŨNG

- Điện thoại : 02633 912 222

- Di động :    0984 861 296

- Email : dunglnct@lamdong.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

            III. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

             1. Vị trí và chức năng:

           

            1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện (sau đây viết tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, cơ quan tham mưu giúp việc trực tiếp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện.

            Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu tổng hợp cho Uỷ ban nhân dân huyện về hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (bao gồm các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện) về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương để đảm bảo có tính thống nhất, liên tục, hiệu lực và hiệu quả; đồng thời đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện. Hàng năm phối hợp với Phòng Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ có tính chất trọng tâm của các Phòng, ban, UBND các xã, thị trấn để tham mưu UBND huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng đánh giá xếp loại các cơ quan, đơn vị bảo đảm tính khách quan, minh bạch, phục vụ công tác thi đua khen thưởng đúng người, đúng việc.

            2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

            Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

            2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

            Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

            1. Trình Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm và báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp xã trong việc tổ chức thực hiện

            2. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các dự án khác) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó để UBND huyện xem xét quyết định;

            3. Đảm bảo việc thu thập, xử lý thông tin, cung cấp và quản lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật;

            4. Giúp Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể và các cơ quan, tổ chức của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;

            5. Phối hợp với Thanh tra huyện giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện;

            6. Chuẩn bị nội dung và công tác đảm bảo cho các phiên họp của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; các cuộc họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện;

            7. Phối hợp với các cơ quan chức năng, phổ biến, truyền đạt và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước cấp trên, của Ủy ban nhân dân huyện đến các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong huyện thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó;

            8. Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, quản lý hoạt động bộ phận một cửa theo đúng Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;  phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  huyện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

            9. Tiếp nhận, thẩm tra về quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính, tính hợp pháp, sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, quyết định đối với công việc thường xuyên do các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trình thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

            10. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân huyện với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể, chính trị xã hội huyện.

            11. Quản lý, thống nhất việc ban hành văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật;

            12. Quản lý con dấu của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hồ sơ tài liệu hành chính của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

            13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, kinh phí, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện được giao theo quy định và phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện;

            14. Thực hiện việc bảo mật thông tin, bảo mật các văn bản Nhà nước theo quy định.

            15. Thực hiện việc gửi các văn bản quy phạm pháp luật đến Trung tâm Công báo tỉnh theo quy định;

            16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.