Phòng Y tế 
New Page 1

1. Thông tin trong cơ quan , đơn vị đóng trên địa bàn

  Tên cơ quan: Phòng  y tế huyện Cát Tiên

  Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng

  Điện thoại: 02633. 885. 413

  Email: ytcattien@lamdong.gov.vn

 

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

 

Số TT

Họ Và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

   Trần Đình Thái

- Chức vụ: Trưởng phòng

- ĐT: 02633 885 413

- Email: thaitd@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung


3. Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

3.1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Y tế huyện Cát Tiên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về Y tế trên địa bàn huyện.

2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo; quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Y tế.

3.2. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân huyện:

Điểm a. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện;

Điểm b. Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.

   2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Trình UBND huyện về kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế  trên địa bàn huyện.

5. Phối kết hợp với các tổ chức, ngành hữu quan của địa phương và các đơn vị chức năng của tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

6. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh và các cơ sở y tế thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, nhà nước về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

                7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiêm vụ được giao theo quy định.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện và Sở y tế giao.

4.Tổ chức và biên chế

4.1 Tổ chức

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và cán bộ, công  chức chuyên môn.

- Trưởng phòng Y tế chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó phòng được trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện, chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

- Các công chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng.

4.2 Biên chế

Biên chế của Phòng Y tế huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính được UBND tỉnh giao.

4.3 Điều khoản thi hành

1. Trưởng phòng Y tế huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này, đồng thời có trách nhiệm xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn và xây dựng quy chế của cơ quan.

2. Định kỳ hàng năm vào tháng 12 cuối năm công tác, Phòng y tế xây dựng chương trình công tác của năm sau để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

4.4 Sửa đổi bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc hoặc các văn bản của cấp trên có hướng dẫn sửa đổi bổ sung thì Phòng y tế huyện phối hợp với các cơ quan liên quan để đề xuất UBND huyện xem xét quyết định.