Phòng Tài chính Kế hoạch 
New Page 1

I. Thông tin cơ quan:

            - Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

            - Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

            - Điện thoại: 02633 884  016, 02633.884 873, 02633 884 292

            -   Email: tckhcattien@lamdong.gov.vn

II. Công chức, lãnh đạo cơ quan

1. Trưởng phòng:

  BÙI VĂN VĂN
- Điện thoại : 02633 884 086

- Di động : 0919.523.679

- Email : vanbv@lamdong.gov.vn

2. Phó trưởng phòng:  
 2.1  THẠCH NGUYỄN MINH CƯỜNG
 - Điện thoại: 02633  884 292,
 - Di động:  0934.386.315
 - Email: cuongtnm@lamdong.gov.vn
  2.2 TRẦN THỊ THẾ NGỌC
  - Điện thoại: 02633  884 292,
 - Di động:   0919 927 699

3. Bộ phận Ngân sách và Ngân sách xã

3.1 Bộ phận Ngân sách:

- Ông Thạch Nguyễn Minh Cường (Điện thoại: 02633.884.292, 0934.386.315;

email: cuongtnm@lamdong.gov.vn): Kế toán thu ngân sách, theo dõi thu học phí, quản lý kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình 134-135, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường, chương trình giảm nghèo…), tổng hợp báo cáo quyết toán.

3.2 Ngân sách xã

Ông Nguyễn Tấn Thắng (Điện thoại: 06233.884.292, 02633.905.992;

Email: thangnt@lamdong.gov.vn): Chuyên quản Ngân sách xã; công tác quản lý, hướng dẫn ngân sách các xã, thị trấn theo quy định, thẩm tra quyết ngân sách xã hàng năm theo Luật định, quản lý nguồn kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

3. Bộ phận XDCB

Bà Đặng Thị Nguyệt (Điện thoại: 02633.884.292, 0973.308.081,

Email: nhandtct@lamdong.gov.vn): Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định trình UBND huyện kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thẩu, thẩm định quyết toán vốn đầu tư theo quy định của Bộ Tài chính; quản lý và theo dõi vốn sự nghiệp giao thông, thủy lợi. Theo dõi thu - chi kinh phí thẩm định, sử dụng quyết toán đúng theo quy định; thẩm định phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án hàng năm. Hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán chủ đầu tư.

4. Bộ phận giá, công sản

Ông Trịnh Ngọc Tín (Điện thoại: 02633.884.292, 0913.060.122;

Email: tintn@lamdong.gov.vn): Trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý giá trên địa bàn, tham gia định giá lâm sản tận thu, tịch thu; quản lý công sản; tham gia định giá và thanh lý tài sản.

5. Bộ phận đăng ký kinh doanh, phụ trách kinh tế - xã hội, kế toán nội bộ

Bà Trần Thị Thế Ngọc (Điện thoại: 02633.884.292, 0919.927.699,

Email: ngocttt@lamdong.gov.vn): Trực tiếp làm nhiệm vụ kế toán đơn vị, công tác quản lý sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách hàng năm, theo dõi tài sản của đơn vị. Tham mưu kế hoạch và giao kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; quản lý, cấp giấy phép kinh doanh; quản lý kinh tế tập thể, kinh tế cá thể và hợp tác xã.

6. Bộ phận văn thư - lưu trữ

Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc (Điện thoại 02633:884.292, ngocbttct@lamdong.gov.vn) Phụ trách văn thư, thủ quỹ, thủ kho, quản lý kho quỹ an toàn; Quản lý chặt chẽ hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định; quản lý, kiểm soát chặt chữ văn bản phát hành và con dấu đơn vị.

III. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch được quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 28/4/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên. Cụ thể như sau:

1. Vị trí và chức năng của Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cát Tiên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có chức năng tham mưu và giúp Ủy bna nhân dân huyện thực hiện chức quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp, quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân tại địa phương theo quy định của pháp luật, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cát Tiên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu t; đăng ký kinh doanh, tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.