Trung tâm quản lý và khai thác CTCC 
New Page 1

        

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN CÁT TIÊN

            1. Thông tin cơ quan:
            - Tên cơ quan:    TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC 
                                    CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN CÁT TIÊN
            (Viết tắt: Trung Tâm QLKTCTCC huyện Cát Tiên).

 

            - Địa chỉ: Tổ dân phố 15 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

            - Điện thoại: 02633 884 424

            - Email: ttktctcccattien@lamdong.gov.vn

            2. Viên chức lãnh đạo cơ quan

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

ĐỖ THANH VŨ

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 02633 886 036

- Email: ttktctcccattien@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung: Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện và pháp luật của nhà nước về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; chủ tài khoản đơn vị; quản lý thực hiện các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu theo phân cấp; xử lý công văn đi đến hàng ngày; chỉ đạo công tác lập kế hoạch vốn hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm, kế hoạch chung và dài hạn.

02

VÕ VĂN CHÂU

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 02633 886 144

- Email: chauvo09101973@gmail.com

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ phận nghiệp vụ Dịch vụ công ích - Cấp nước trong 7 lĩnh vực liên quan (vệ sinh môi trường, quản lý bảo vệ cầu treo, hồ chứa nước Bê Đê, quản lý điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây xanh đô thị, quản lý vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện, quản lý chăm sóc cây xanh, thảm cỏ Quảng trường).

- Trực tiếp phụ trách tiến độ và chất lượng các công trình giao thông đã, đang và chuẩn bị triển khai khởi công được cấp trên giao làm Chủ đầu tư.

-  Tham gia tiếp dân định kỳ theo chỉ đạo của UBND huyện và đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ nghiệp vụ, các lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy định có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

- Chỉ đạo báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận Dịch vụ công ích - Cấp nước theo quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm và đột xuất theo quy định.

- Được ủy quyền của Phó Giám đốc phụ trách chung (Đỗ Thanh Vũ) trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc của đơn vị khi Phó Giám đốc phụ trách đi vắng.

             3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

            3.1. Chức năng:  Tham mưu cho UBND huyện và các ngành cấp trên quản lý, tổ chức thực hiện tốt các dự án đầu tư trên địa bàn, các Dịch vụ công ích và cấp nước.

            3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

            -  Quản lý và khai thác công trình công cộng trên địa bàn huyện, đường nội thị, đường liên xã, hệ thống cấp thoát nước, các công trình thủy lợi, đèn đường, vỉa hè, công viên, cây xanh,…

            - Thu gom xử lý rác, chất thải sinh hoạt, vệ sinh công cộng.

            - Sửa chữa, duy tu các công trình công cộng do đơn vị quản lý.

            -Thu phí dịch vụ theo quy định hiện hành.

            - Làm chủ đầu tư các công trình do đơn vị trực tiếp quản lý và khai thác, các công trình xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

            - Khi có đủ điều kiện, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật, đơn vị được thực hiện các dịch vụ thông qua hợp đồng kinh tế, cụ thể:

            + Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu; tư vấn giám sát thi công xây dựng; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, quyết toán công trình xây dựng.        
            + Thi công các công trình xây dựng cơ bản vừa và nhỏ.