Trung tâm Nông nghiệp 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan:

- Tên cơ quan : TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP HUYỆN CÁT TIÊN.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 12 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

- Điện thoại: 02633.890.177.

- Email: ttnncattien@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

           

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm trách

01

Phạm Bá Bình

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 02633.890.177

- Email: binhnb@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

 

02

Võ Thành Công
- Chức vụ:  Phó Giám đốc

- Điện thoại: 02633.884.037

Email: ttnncattien@lamdong.gov.vn

Phụ trách chuyên môn và các chương trình đầu tư.

3.Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

3.1. Vị trí:

Trung tâm nông nghiệp huyện Cát Tiên là đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trực thuộc UBND huyện Cát Tiên.

3.2. Chức năng:

Tham mưu giúp UBND huyện triển khai thực hiện cồn tác khuyến nông, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; chương tình công tác khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp gồm: Các chương tình của UBND tỉnh, ngành, huyện về đầu tư phát triển Nông nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao về công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện.

Phối hợp tham gia với các cơ quan ban ngành xây dựng và phát triển thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Tổ chức xây dựng mô hình khảo nghiệm, thực hiện giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình trình diễn, hội thảo đề tài nghiên cứu.

Trung tâm Nông nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên (Sở Nông nghiệp &PTNT, Chi cục thú y, Chi cục bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến nông tỉnh).

3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Xây dựng kế hoạch chương trình dài hạn và 5 năm về công tác khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Thú y, Thủy sản và tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Tham gia xây dựng các dự án quy hoạch và kế hoạch phát triển Nông – Lâm – Ngư nghiệp tại địa phương.

Bám sát các nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại địa phương, kết hợp với sự chỉ đạo chuyên môn của ngành dọc để có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác của đơn vị.

Thu nhập thông tin kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp, thông tin về nhu cầu của nông dân trong sản xuất nông nghiệp và thị trường.

Tổ chức khảo nghiệm, tổ chức giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình trình diễn, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hội thảo, nghiên cứu.

Quản lý, điều hành hoạt đọng của mạng lưới khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y cơ sở có hiệu quả.

Quản lý điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên toàn bộ hoạt động của cơ quan mình quản lý.

Chủ trì các cuộc họp, xây dựng phương án, đề án, kế hoạch kiểm tra giám sát các chương trình đầu tư đã thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y và bảo vệ thực vật theo pháp lệnh chuyên ngành trên địa bàn huyện.

Ký kết hợp đồng việc thực hiện cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng vật nuôi.

Khi đủ các điều kiện được thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ để hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện sinh thái và môi trường.

Quản lý đội ngũ cán bộ viên chức và tài sản theo các quy định hiện hành. Thực hiện chế độ báo cáo và giao ban định kỳ theo Quy chế của UBND huyện và cơ quan chuyên môn cấp trên./.